Projekty

Podpora efektívnej implementácie IROP-REACT-EÚ v meste Žilina

Stav
Zrealizované
Dátum od
1. marca 2022
Dátum do
30. júna 2023
Cena
7 811 EUR
Spolufinancovanie
411 EUR

logo európsky fond regionálneho rozvoja

Názov projektu : Podpora efektívnej implementácie IROP-REACT-EÚ v meste Žilina

Mesto Žilina realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorý spočíva v podpore financovania decentralizovaných úloh v rámci IROP v krajskom meste Žilina pri implementácii zdrojov REACT-EÚ.

Projekt je zameraný na vytvorenie optimálnej podpory pre príspevok k efektívnej implementácii zdrojov REACT-EÚ podporou financovania administratívnych kapacít SO pre IROP krajského mesta Žilina za účelom zabezpečenia plnenia úloh Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom, ktorá nadobudla účinnosť dňa 21.10.2016, v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2. Hlavným cieľom projektu je podpora administratívnych kapacít SO pre IROP krajského mesta Žilina za účelom zabezpečenia adekvátneho plnenia úloh SO pre IROP administratívnymi kapacitami SO pre IROP pri implementácii zdrojov REACT-EÚ. Dosahovanie cieľa projektu je definované merateľným ukazovateľom P0976 Priemerný počet refundovaných AK na SO pre IROP s cieľovou hodnotou FTE 0,5879. Výkon činnosti SO pre IROP KM Žilina má dopad na územie mesta Žilina a priľahlej mestskej funkčnej oblasti.

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu je 16 mesiacov. Zámerom projektu je taktiež prispievať k cieľom IROP stabilizáciou resp. získaním kvalifikovaných ľudských zdrojov, ako aj prispievať k ďalšiemu rozvoju pracovných zručností administratívnych kapacít absolvovaním vzdelávacích aktivít v zmysle platnej riadiacej dokumentácie, vrátane ďalšieho prehlbovania poznatkov.

Nenávratný finančný príspevok z EÚ a ŠR: 7 810,90 €

Spolufinancovanie: 411,10 €

Začiatok realizácie aktivít projektu: 03/2022

Ukončenie realizácie aktivít projektu: 06/2023

Výška finančnej podpory z Európskej únie: 6 988,70 €