Projekty

Podpora administratívnych kapacít v meste Žilina

Stav
Prebiehajúce
Dátum od
1. júla 2023
Dátum do
30. novembra 2023
Cena
11 400 EUR
Spolufinancovanie
600 EUR

logo európsky fond regionálneho rozvoja

Názov projektu : Podpora administratívnych kapacít v meste Žilina

Mesto Žilina realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorý spočíva v podpore financovania administratívnych kapacít v meste Žilina.

Projekt je zameraný na implementáciu prostriedkov technickej pomoci PO6 IROP vytváraním podmienok pre uplatnenie podporných mechanizmov pre sprostredkovateľský orgán KM Žilina a fungovanie inštitucionálneho zabezpečenia. Hlavným cieľom projektu je podpora administratívnych kapacít v oblasti refundácie mzdových výdavkov v súvislosti so zabezpečením administratívnych kapacít podieľajúcich sa na príprave tematicky príbuzného OP pre ďalšie programové obdobie, vzdelávanie a zvyšovanie odbornosti AK. Projekt je zameraný na podporu AK podieľajúcich sa na príprave PO 21-27 a bude realizovaný prostredníctvom jednej hlavnej aktivity – Podpora mzdových výdavkov AK – skupina výdavkov 521- mzdové výdavky. Realizáciou projektu sa sleduje podpora AK na pozíciách zabezpečujúcich úlohy súvisiace s podporou integrovaného územného rozvoja prostredníctvom nástroja integrovaných územných investícií ( IÚI ) realizáciou Integrovaných územných stratégií (IÚS) a podpora vzdelávania AK. Dosahovanie cieľa projektu je definované merateľným ukazovateľom P0619 Priemerný počet refundovaných AK s cieľovou hodnotou FTE 1.

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu je 5 mesiacov. Miestom realizácie projektu je mesto Žilina. Realizácia projektu má dopad na územie mesta Žilina a priľahlej oblasti územného mestského rozvoja.

Nenávratný finančný príspevok z EÚ a ŠR: 11 400 €

Spolufinancovanie: 600 €

Začiatok realizácie aktivít projektu: 07/2023

Ukončenie realizácie aktivít projektu: 11/2023

Výška finančnej podpory z Európskej únie: 10 200 €