Projekty

Nové cykloprístrešky v centre mesta

Kód
302011AKT1
Stav
Prebiehajúce
Dátum od
24. novembra 2021
Dátum do
30. novembra 2023
Cena
33 215 EUR

logo európsky fond regionálneho rozvoja

Mesto Žilina získa NFP na realizáciu projektu s názvom „Nové cykloprístrešky v centre mesta“ v rámci výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15 na základe Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi Mestom Žilina a Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktorá nadobudla účinnosť dňa 20.05.2021.

Názov projektu: Nové cykloprístrešky v centre mesta

Kód projektu v ITMS2014+: 302011AKT1

Miesto realizácie: Žilina

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Špecifický cieľ: 1.2.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.

NFP: maximálne do výšky 33 215,46 EUR

 

Krátky opis projektu

Predmetom projektu sú stavebné práce na vybudovanie 2 cykloprístreškov, ktoré z hľadiska lokality považujeme za strategické. Prvá lokalita je priamo v priestoroch pred mestským úradom a druhá pred mestskou krytou plavárňou. Obidve lokality sú denne navštevované desiatkami až stovkami návštevníkov a zamestnancov mesta Žilina. Zároveň sú umiestnené popri komunikáciách s najväčším zaťažením automobilovou dopravou, v blízkosti hlavných cyklistických trás a zastávok MHD.

Cieľ projektu

Cieľom projektu je zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.

Zámerom projektu je priblížiť a rozvinúť lokálne podmienky pre využívanie bicykla ako plnohodnotného spôsobu dopravy v meste a ako prostriedku pre trvalú a ekologickú mobilitu obyvateľov. V rámci projektu sa v Žiline vybudujú nové bezpečné cykloprístrešky, ktoré budú situované na miestach občianskej vybavenosti. Projekt prispeje k podpore bezpečnej a ekologickej doprave v meste Žilina.