Projekty

Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Závodie v Žiline

Stav
Prebiehajúce
Dátum od
4. mája 2021
Cena
373 356 EUR
Spolufinancovanie
18 668 EUR

EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Kód projektu v ITMS2014+ : 302021H881

Celkovým cieľom projektu je rozšíriť súčasnú kapacitu Materskej školy Závodie v Žiline o 33 detí s ohľadom na prvky inkluzívneho vzdelávania.

Cieľ projektu súvisí s globálnym cieľom IROP – Prispieť k zvýšeniu kvality života a zabezpečiť trvalé udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí v rámci schváleného projektu z Integrovaného regionálneho operačného programu s názvom „Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Závodie v Žiline“.

Špecifické ciele projektu sú dva:

Špecifický cieľ projektu 1 – Rozšírenie kapacity a rekonštrukcia materskej školy

Špecifický cieľ projektu 2 – Zavedenie prvkov inkluzívneho vzdelávania

Ciele projektu budeme napĺňať prostredníctvom týchto hlavných aktivít:

 • rozšírenie kapacity MŠ prostredníctvom nadstavby nad celým pôdorysom prízemia a stavebno-technické úpravy objektu,
 • revitalizácia detského ihriska,
 • zvyšovanie energetickej efektívnosti budovy MŠ,
 • stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk, športových zariadení pre deti – uzavretých aj otvorených s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania,
 • zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov materských škôl.

Celkové oprávnené výdavky projektu: 373 356,34 EUR

Nenávratný finančný príspevok z EÚ a ŠR: 354 688,52 EUR

Vlastné spolufinancovanie: 18 667,82 EUR

Obdobie realizácie: 03/2018 – 08/2019

Miestom realizácie projektu je mesto Žilina, mestská časť Závodie, ulica Juraja Závodského 16, Žilina.

Merateľné ukazovatele projektu:

 • kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl,
 • odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov,
 • počet podporených materských škôl,
 • počet renovovaných verejných budov,
 • podlahová plocha renovovaných verejných budov,
 • zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách,
 • počet podporených areálov MŠ.

Realizáciou projektu sa zvýši kapacita materských škôl v Žiline o 33 detí.