Projekty

Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Trnavská v Žiline

Stav
Zrealizované
Dátum od
28. augusta 2019
Dátum do
28. júla 2020
Cena
701 922 EUR
Spolufinancovanie
35 096 EUR

EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Kód projektu v ITMS2014+: 302021H962

Celkovým cieľom projektu je rozšíriť súčasnú kapacitu Materskej školy Trnavská v Žiline o 50 detí s ohľadom na prvky inkluzívneho vzdelávania.

Cieľ projektu súvisí s globálnym cieľom IROP – Prispieť k zvýšeniu kvality života a zabezpečiť trvalé udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí v rámci schváleného projektu z Integrovaného regionálneho operačného programu s názvom „Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Trnavská v Žiline“.

Špecifické ciele projektu sú dva:

Špecifický cieľ projektu 1 – Rozšírenie kapacity a rekonštrukcia materskej školy

Špecifický cieľ projektu 2 – Rozšírenie prvkov inkluzívneho vzdelávania

Ciele projektu budeme napĺňať prostredníctvom týchto hlavných aktivít:

  • rozšírenie kapacity MŠ prostredníctvom nadstavby hospodárskeho pavilónu, prístavby jedálne so schodiskom a stavebno-technické úpravy objektu,
  • revitalizácia detského ihriska a areálu,
  • zvyšovanie energetickej efektívnosti budovy MŠ.

Celkové oprávnené výdavky projektu: 701 921,80 EUR

Nenávratný finančný príspevok z EÚ a ŠR: 666 825,71 EUR

Vlastné spolufinancovanie: 35 096,09 EUR

Obdobie realizácie: 03/2018 – 08/2019

Miestom realizácie projektu je mesto Žilina, , ulica Trnavská 2993/21, Žilina.

Merateľné ukazovatele projektu:

  • kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl,
  • odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov,
  • počet podporených materských škôl,
  • počet renovovaných verejných budov,
  • podlahová plocha renovovaných verejných budov,
  • zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách,
  • počet podporených areálov MŠ.

Realizáciou projektu sa zvýši kapacita materských škôl v Žiline o 50 detí.