Projekty

Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Suvorovova v Žiline

Stav
Zrealizované
Dátum od
2. septembra 2020
Cena
668 878 EUR
Spolufinancovanie
33 444 EUR

EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Kód projektu v ITMS2014+: 302021H880

Celkovým cieľom projektu je rozšíriť kapacitu Materskej školy Čajakova v Žiline o 42 detí, a tým prispieť k naplneniu špecifického cieľa IROP 2.2.1. – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl.

Cieľ projektu súvisí s globálnym cieľom IROP – Prispieť k zvýšeniu kvality života a zabezpečiť trvalé udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí v rámci schváleného projektu z Integrovaného regionálneho operačného programu s názvom „Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Suvorovova v Žiline“.

Špecifické ciele projektu sú tri:

Špecifický cieľ projektu 1 – Rozšírenie kapacity a rekonštrukcia materskej školy

Špecifický cieľ projektu 2 – Zavedenie prvkov inkluzívneho vzdelávania

Špecifický cieľ projektu 3 – Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ

Ciele projektu budeme napĺňať prostredníctvom týchto typov hlavných aktivít:

  • rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov,
  • stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk, športových zariadení pre deti – uzavretých aj otvorených s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania,
  • zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov materských škôl.

Celkové oprávnené výdavky projektu: 668 877,88 EUR

Nenávratný finančný príspevok z EÚ a ŠR: 635 433,99 EUR

Vlastné spolufinancovanie: 33 443,89 EUR

Obdobie realizácie: 03/2018 – 08/2019

Miestom realizácie projektu je Materská škola na ulici Suvorovova 2797/20 v Žiline.

Merateľné ukazovatele projektu:

  • kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl,
  • odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov,
  • počet podporených materských škôl,
  • počet renovovaných verejných budov,
  • podlahová plocha renovovaných verejných budov,
  • zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách,
  • počet podporených areálov MŠ.

Realizáciou projektu sa zvýši kapacita materských škôl v Žiline o 42 detí.