Projekty

Nadstavba a stavebné úpravy budovy Materská škola, Bajzova 9, Žilina

Stav
Pripravované
Dátum od
1. januára 2019

Mesto Žilina realizuje projekt s názvom „Nadstavba a stavebné úpravy budovy Materská škola, Bajzova 9, Žilina“ v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-2018-35 na základe Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi Mestom Žilina a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorá nadobudla účinnosť dňa 29.11.2019 (číslo zmluvy: IROP-Z-302021V684-221-35).

Kód projektu v ITMS2014+: 302021V684

Miesto realizácie: Mesto Žilina

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Špecifický cieľ: 2.2.1 – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách

NFP: maximálne do výšky 302 385,00 EUR

Krátky opis projektu

Celkovým cieľom projektu je rozšíriť kapacitu Materskej školy Bajzova 9 v Žiline o 24 detí, a tým prispieť k naplneniu špecifického cieľa IROP 2.2.1. – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl. Cieľ projektu súvisí s globálnym cieľom IROP – Prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí.

Špecifické ciele projektu sú tri.

  • Špecifický cieľ projektu 1 – Rozšírenie kapacity a rekonštrukcia materskej školy.
  • Špecifický cieľ projektu 2 – Zavedenie prvkov inkluzívneho vzdelávania.
  • Špecifický cieľ projektu 3 – Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ.