Projekty

Modernizácia odborných učební ZŠ a MŠ Gaštanová, Žilina

Stav
Prebiehajúce
Dátum od
19. októbra 2018

logo európsky fond regionálneho rozvoja

Mesto Žilina získa NFP na realizáciu projektu s názvom „Modernizácia odborných učební ZŠ a MŠ Gaštanová, Žilina“ v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13 na základe Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi Mestom Žilina a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorá nadobudla účinnosť dňa 19.10.2018.

Identifikácia projektu

Kód projektu v ITMS2014+: 302021K120

Miesto realizácie: Žilina

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Špecifický cieľ: 2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

NFP: maximálne do výšky 71 933,59 EUR

Krátky opis projektu

Predmetom projektu je modernizácia odborných učební ZŠ a MŠ Gaštanová, Žilina.

  • jazykovej učebne,
  • prírodovednej učebne,
  • IKT učebne

Hlavný cieľ projektu je zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy s materskou školou na Ulici Gaštanová v Žiline.

Špecifické ciele sa zhodujú s očakávanými výsledkami:

  • zlepšenie prípravy v prírodných vedách prostredníctvom obstarania prírodovednej učebne,
  • zlepšenie prípravy v oblasti cudzích jazykov prostredníctvom obstarania jazykovej učebne,
  • zlepšenie počítačovej gramotnosti prostredníctvom obstarania IKT učební,
  • podpora celoživotného vzdelávania prostredníctvom zriadenia IKT učební.