Projekty

Modernizácia odborných učební a školskej knižnice ZŠ Slovenských dobrovoľníkov, Žilina

Stav
Prebiehajúce
Dátum od
7. septembra 2018

logo európsky fond regionálneho rozvoja

Mesto Žilina získa NFP na realizáciu projektu s názvom „Modernizácia odborných učební a školskej knižnice ZŠ Slovenských dobrovoľníkov, Žilina“ v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13 na základe Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi Mestom Žilina a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorá nadobudla účinnosť dňa 07.09.2018.

Identifikácia projektu

Kód projektu v ITMS2014+: 302021K122

Miesto realizácie: Žilina

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Špecifický cieľ: 2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

NFP: maximálne do výšky 31 068,67 EUR

Krátky opis projektu

Predmetom projektu je modernizácia odborných učební a školskej knižnice ZŠ Slovenských dobrovoľníkov, Žilina:

  • jazykovej učebne,
  • školskej knižnice,
  • prírodovednej učebne,
  • IKT učebne

Hlavný cieľ projektu je zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy na ulici Slovenských dobrovoľníkov v Žiline.

Špecifické ciele sa zhodujú s očakávanými výsledkami:

  • zlepšenie čitateľskej gramotnosti žiakov prostredníctvom obstarania knižnice,
  • zlepšenie prípravy v prírodných vedách prostredníctvom obstarania prírodovednej učebne,
  • zlepšenie prípravy v oblasti cudzích jazykov prostredníctvom obstarania jazykovej učebne,
  • zlepšenie počítačovej gramotnosti prostredníctvom obstarania IKT učební,
  • podpora celoživotného vzdelávania prostredníctvom zriadenia knižnice a IKT učební.