Projekty

Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ V. Javorku v Žiline

Stav
Prebiehajúce
Dátum od
22. septembra 2018
Cena
143 923 EUR

logo európsky fond regionálneho rozvoja

Mesto Žilina získa NFP na realizáciu projektu s názvom „Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ V. Javorku v Žiline“ v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13 na základe Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi Mestom Žilina a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorá nadobudla účinnosť dňa 22.09.2018.

Identifikácia projektu

Názov: Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ V. Javorku v Žiline

Kód projektu v ITMS2014+: 302021J468

Miesto realizácie: Žilina

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Špecifický cieľ: 2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

NFP: maximálne do výšky 130 982,65 EUR

 

Krátky opis projektu

Predmetom projektu je modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ V. Javorku v Žiline:

  • jazykovej učebne,
  • školskej knižnice,
  • prírodovednej učebne,
  • polytechnickej učebne,
  • IKT učebne

Hlavný cieľ projektu zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy na ulici V. Javorku v Žiline.

Špecifické ciele sa zhodujú s očakávanými výsledkami:

  • zlepšenie čitateľskej gramotnosti žiakov prostredníctvom obstarania knižnice,
  • zlepšenie prípravy v prírodných a technických vedách prostredníctvom obstarania prírodovednej učebne a polytechnickej učebne,
  • zlepšenie prípravy v oblasti cudzích jazykov prostredníctvom obstarania jazykovej učebne,
  • zlepšenie počítačovej gramotnosti prostredníctvom obstarania IKT učební,
  • podpora celoživotného vzdelávania prostredníctvom zriadenia knižnice a IKT učební.