Projekty

Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ Martinská v Žiline

Stav
Prebiehajúce
Dátum od
6. septembra 2018

logo európsky fond regionálneho rozvoja

Mesto Žilina získa NFP na realizáciu projektu s názvom „Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ Martinská v Žiline“ v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13 na základe Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi Mestom Žilina a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorá nadobudla účinnosť dňa 06.09.2018.

Identifikácia projektu

Kód projektu v ITMS2014+: 302021J323

Miesto realizácie: Žilina

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Špecifický cieľ: 2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

NFP: maximálne do výšky 43 241,60 EUR

Krátky opis projektu

Predmetom projektu je modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ Martinská v Žiline:

  • jazykovej učebne,
  • školskej knižnice,
  • IKT učebne

Hlavný cieľ projektu je zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Martinská v Žiline.

Špecifické ciele sa zhodujú s očakávanými výsledkami:

  • zlepšenie čitateľskej gramotnosti žiakov prostredníctvom obstarania knižnice,
  • zlepšenie prípravy v oblasti cudzích jazykov prostredníctvom obstarania jazykovej učebne,
  • zlepšenie počítačovej gramotnosti prostredníctvom obstarania IKT učebne,
  • podpora celoživotného vzdelávania prostredníctvom zriadenia jazykovej učebne, IKT učebne a knižnice.