Projekty

Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia vybraných mestských častí mesta Žilina

Stav
Zrealizované
Dátum od
1. januára 2010
Cena
244 910 EUR

Tento projekt bol realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE

Európsky fond regionálneho rozvoja

Investícia do vašej budúcnosti

Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva SR

www.economy.gov.sk 

Sprostredkovateľský orgán: Slovenská inovačná a energetická agentúra

www.siea.sk 

 • Miesto realizácie projektu: Mesto Žilina (mestské časti – Považský Chlmec, Zástranie a Vranie). Hlavným cieľom projektu je modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia vybraných mestských častí mesta Žilina, konkrétne sa jedná o nasledovné vybrané mestské časti mesta Žilina: Považský Chlmec, Zástranie a Vranie za účelom zlepšenia technického stavu verejného osvetlenia a zníženia jeho energetickej náročnosti.
   Cieľ projektu bude dosiahnutý prostredníctvom realizácie nasledovných aktivít:

  • výmena 347 ks svietidiel a svetelných zdrojov za energeticky menej náročné a doplnenie 13 svietidiel a svetelných zdrojov za účelom splnenia požiadaviek platných svetelno-technických noriem, Zároveň je v rámci úsekov, na ktorých sú svietidlá a svetelné zdroje vymieňané a doplnené zameraný aj na:
  • výmenu a inštaláciu nových elektrorozvádzačov,
  • rekonštrukciu káblových rozvodov.
 • Názov a sídlo prijímateľa: Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
 • Dátum začatia realizácie projektu: 6.11.2014
 • Dátum ukončenia realizácie projektu: 30.09.2015
 • Zmluvný zhotoviteľ: Siemens s.r.o.