Projekty

Moderné technológie v meste Žilina

Stav
Prebiehajúce
Dátum od
14. augusta 2021
Dátum do
30. novembra 2023
Cena
943 947 EUR

Názov a sídlo prijímateľa: Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina
Názov projektu: Moderné technológie v meste Žilina
Miesto realizácie projektu: Žilina
Výška poskytnutého NFP: max. do výšky 943 946,87 EUR
Prioritná os: 7 Informačná spoločnosť
Špecifický cieľ: 7.4 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

 

Stručný opis projektu

Projekt je zameraný na implementáciu informačných systémov inteligentného mesta a regiónu.
Prvky internetu vecí budú implementované do nasledovných oblastí:

 

DOPRAVA – inštalácia, prepojenie a inteligentné riadenie

 • 9 inteligentných priechodov cez cestu (najmä združené priechody pre peších a cyklistov)
 • 8 meračov rýchlosti na vybraných rizikových úsekoch komunikácií v rámci mesta
 • 8 sčítačov intenzity dopravy na vstupoch do mesta (analýzy hustoty dopravnej premávky)

 

BEZPEČNOSŤ A VEREJNÝ PORIADOK

 • 19 otočných kamier s inteligentnými funkciami
 • 3 pevné kamery s inteligentnými funkciami
 • 20 osobných kamier pre príslušníkov mestskej polície
 • zobrazovacie zariadenie – videostena na riadiacom pracovisku MsP Žilina

 

POČASIE A KVALITA OVZDUŠIA

 • 8 integrovaných meteostaníc pre monitorovanie klimatických a environmentálnych ukazovateľov (CO2, SO2, NO2, hlučnosť, prašnosť – PM10, PM2,5,teplota a vlhkosť vzduchu, tlak, slnečné žiarenie a intenzita zrážok)

 

SMART MANAŽMENT VEREJNÉHO OSVETLENIA

 • 855 doplnených inteligentných lampových regulátorov (modulov) do LED svietidiel a inštalácia 5 inteligentných rozvádzačov pre zlepšenie inteligentného systému verejného osvetlenia (diaľkového riadenia prostredníctvom rozvádzačov až po svetelné body).
 • Verejné osvetlenie bude po implementácii projektu slúžiť ako dátová infraštruktúra pre zber a riadenie dát v rámci nových inteligentných oblastí riadenia mesta.
 • Bude vybudovaná infraštruktúra IoT svietidiel pre napájanie 24/7.

 

SOFTVÉR NA ZBER A VIZUALIZÁCIU DÁT Z IOT SENZOROV (softvérová platforma inteligentného mesta)

IoT platforma bude spájať do jedného systému viacero riešení od rôznych dodávateľov (hardvér, softvér, vlastné aplikácie a algoritmy). Riešenie umožňuje vytvárať a prevádzkovať vlastné aplikácie a integrovať a koncentrovať do jedného systému aplikácie tretích strán. Cez platformu sa budú zbierať IoT dáta a vizualizovať na jednotný frontend. Takéto riešenie zlepší vizualizáciu aktuálnej situácie, trendov a umožní predikovať budúce stavy, vďaka čomu budeme vedieť efektívnejšie vykonávať zverené kompetencie mesta a verejná politika sa dostane bližšie k občanovi.

Merateľným ukazovateľom pre projekt je P0945 Počet zavedených prvkov internetu vecí na podporu prioritných oblastí v mestách a verejnej správe s cieľovou plánovanou hodnotou 941 prvkov.

Doba realizácie predkladaného projektu je naplánovaná na 18 mesiacov, kedy budú súbežne prebiehať hlavná aj podporné aktivity.

 

Cieľ projektu

Cieľom projektu je zavedenie moderných technológií do procesu vykonávania činností mesta, procesu rozhodovania, ako aj služieb, informácií a kontaktu mesta s verejnosťou.

 

Očakávané výsledky

Vďaka realizácii projektu očakávame nasledovné kvalitatívne prínosy:

 • Merače rýchlosti a počítadlá vozidiel – zvýšenie bezpečnosti občanov a vodičov, a tým zníženie zásahov polície, prípadne záchranných zložiek, zníženie poškodenia majetku a cestnej infraštruktúry vzhľadom na prispôsobenú rýchlosť, zníženie výdavkov vynaložených na opravu cestnej infraštruktúry, zníženie výdavkov vynaložených na opravu cestnej infraštruktúry vo vzťahu k zavedeným opatreniam, zatraktívnenie a zvýšenie komfortu pre vodičov, cyklistov a chodcov.
 • Kamerový systém – zvýšenie produktivity a kvality práce operátora, zvýšenie bezpečnosti občanov i návštevníkov mesta a takisto sledovanie dopravnej situácie. Zníženie zásahov mestskej polície, prípadne iných zložiek.
 • Inteligentné priechody – modernizácia a inštalácia IoT prvkov zabezpečí zvýšenú bezpečnosť chodcov na priechodoch pre chodcov (zvýšenie intenzity osvetlenia, signalizačné znamenie), zvýšenie bezpečnosti občanov, a tým zníženie zásahov záchranných, bezpečnostných zložiek a mestskej polície, zvýšenie komfortu a bezpečnosti občanov.
 • Meteostanice – zlepšenie životného prostredia vo vzťahu k detekcii a prípadnej regulácii škodlivín, zlepšenie rozhodovania pri urbanistickom, dopravnom a environmentálnom plánovaní na úrovni mesta.
 • Inteligentné osvetlenie – zmena režimu prevádzky verejného osvetlenia tak, aby rozvody VO boli pod napätím pre fungovanie IoT zariadení, flexibilné a efektívne rozdelenie práce a zaistenie rýchlej reakcie, minimalizovanie prevádzkových nákladov, zníženia spotreby el. energie, optimálne nastavenie svetelnosti, zvýšenie komfortu občanov.
 • Integračná platforma – vizualizácia dát o meste pre občanov, inštitúcie, zber dát pre potreby verejných politík pre mesto.

 

Detail projektu: https://www.itms2014.sk/projekt?id=660b3496-1585-4997-9e33-5c6e5f82758b

Webové sídlo CKO: www.eufondy.sk