Projekty

Moderné technológie v meste Žilina

Kód
OPII-2020/7/11-DOP
Stav
Prebiehajúce
Dátum od
1. januára 2020
Dátum do
31. decembra 2023
Cena
140 990 EUR
Zodpovedná osoba
Bc. Ivana Stillerová

Mesto Žilina realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorý spočíva v implementácii decentralizovaných úloh v rámci IROP v krajskom meste Žilina.

Špecifickým cieľom projektu je podpora efektívnej implementácie Operačného programu. Dosiahnutie cieľa bude zabezpečované prostredníctvom podpory administratívnych kapacít vytvoreného sprostredkovateľského orgánu, vzdelávania a zvyšovania odbornosti zamestnancov sprostredkovateľského orgánu.

Hlavným výsledkom projektu bude zabezpečenie výkonu úloh sprostredkovateľského orgánu vyplývajúcich zo Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom na optimálnej profesionálnej úrovni.

Výška finančnej podpory z Európskej únie: 126 148,50 €

Oznam: verejné pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti „Moderné technológie v meste Žilina“

Mesto Žilina sprístupňuje na verejné pripomienkovanie štúdiu uskutočniteľnosti projektu „Moderné technológie v meste Žilina“, aby sa k tomuto dokumentu mohla vyjadriť verejnosť.

Mesto Žilina sa zapojilo do výzvy č. OPII-2020/7/11-DOP Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu ako Sprostredkovateľský orgán Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020, ktorej cieľom je zavedenie moderných technológií do procesu vykonávania činností verejnej správy, procesu rozhodovania ako aj služieb, informácií a kontaktu verejnej správy s verejnosťou.

Hlavným cieľom štúdie uskutočniteľnosti projektu Moderné technológie v meste Žilina je posúdenie inteligentných technológií a inteligentnej IoT platformy so zberom a spracovaním dát v meste Žilina a zhodnotenie prínosov budovanie moderného a inteligentného mesta. Trvalo udržateľný rozvoj mesta priaznivo vplýva na úroveň života vo vzťahu k občanom (80 727 osôb) a atraktivitu mesta vo vzťahu k návštevníkom.

Realizácia projektu sa zameriava na štyri oblasti:

  • Doprava
  • Verejné osvetlenie
  • Kamerový systém
  • Monitoring ovzdušia

Pripomienky k štúdii uskutočniteľnosti je možné zaslať prostredníctvom formulára „pripomienkový formulár_verejné pripomienkovanie“ v termíne do 3.8.2020 (vrátane)