Projekty

Malé zlepšenia eGov služieb mesta Žilina

Stav
Prebiehajúce
Dátum od
23. februára 2023
Dátum do
30. novembra 2023
Cena
580 687 EUR

Názov a sídlo prijímateľa: Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina
Názov projektu: Malé zlepšenia eGov služieb mesta Žilina
Miesto realizácie projektu: Žilina
Výška poskytnutého NFP: max. do výšky 551 652,84 EUR
Prioritná os: 7 Informačná spoločnosť

Špecifické ciele:

 • 7.3 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre podnikateľov;
 • 7.4 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

Stručný opis projektu:
Projekt je zameraný na modernizáciu služieb verejnej správy mesta Žilina, modernizáciu agendových informačných systémov a zlepšenia využívania dát pre podporu rozhodovania.

Merateľnými ukazovateľmi pre projekt sú:

 • Počet zavedených elektronických služieb, ktoré prispievajú k riešeniu životných situácií pre občanov – cieľová hodnota 13;
 • Počet zavedených elektronických služieb, ktoré prispievajú k riešeniu životných situácií pre podnikateľov – cieľová hodnota 11.

Doba realizácie predkladaného projektu je naplánovaná na 10 mesiacov,  02 – 11/2023.

Cieľ projektu
Cieľom projektu je zrýchliť a skvalitniť digitalizáciu služieb podporou tvorby a zavádzania inovatívnych riešení, ktoré výrazne znížia námahu občanov a podnikateľov na uplatnenie si práv alebo splnenie si povinností pri kontakte s verejnou správou, čo prispeje k zvyšovaniu spokojnosti občanov a podnikateľov s riešením ich životných situácií.

Očakávané výsledky

 • 8 vylepšených elektronických služieb,
 • 5 nových elektronických služieb,
 • zlepšenia integrovaného webového sídla a konta občana,
 • digitálne služby budú disponovať užitočnými funkcionalitami:
 • umožnia priebežne sledovať stav vybavenia,
 • umožnia notifikácie,
 • dostupnosť cez viaceré zariadenia s jednotným rozhraním a ponukou služieb,
 • možnosť on-line platby,
 • možnosť nahlásiť problém alebo dať komentár v procese vybavovania služby,
 • zisťovanie spätnej väzby a spokojnosti s používaním služieb,
 • vytvorený spoločný návod na používanie.

Detail projektu: https://www.itms2014.sk/schvalena-zonfp?id=2bc48a34-481a-4faa-aa34-e928b7bf16fa