Projekty

Každý iný, všetci rovní – sociálna inklúzia rómskej komunity v meste Žilina

Stav
Prebiehajúce
Dátum od
31. mája 2022
Dátum do
30. apríla 2024
Cena
384 327 EUR

Podporené Nórskom prostredníctvom Nórskych grantov. Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Projekt „Každý iný, všetci rovní – sociálna inklúzia rómskej komunity v meste Žilina“ má za cieľ zlepšiť existujúce životné podmienky, spoločenské prostredie a kvalitu života marginalizovanej rómskej komunity v meste Žilina. Projekt nadväzuje na predchádzajúce skúsenosti mesta v tejto oblasti a už vytvorené partnerstvá. Aktivity projektu sú naplánované tak, aby zapájali priamo obyvateľov lokality Bratislavskej ulice.

V témach projektu sme sa zamerali na podporu vzdelávania detí a mladých ľudí a to už od predškolského veku. Vytvorené bude podnetné a bezpečné prostredie s dostatkom voľnočasových aktivít. Projekt sa zameriava aj na vytváranie spolupráce medzi Rómskou komunitou a majoritnou spoločnosťou, na podporu stability a kvality ich bývania. Taktiež je nutné navrhnúť aktuálne komplexné riešenia v tejto oblasti do budúcich rokov a to v spolupráci so skúsenými odborníkmi a tak posilniť sociálnu integráciu marginalizovanej rómskej komunity v našom meste.

Projekt sa zameriava na aktuálne problémy komunity v týchto oblastiach:

  1. Pomoc deťom so zvládaním náročnosti preberaného učiva počas vyučovania na základnej škole a zlepšenie ich domácej prípravy na vyučujúci proces
  2. Zvýšenie záujmu rodičov a detí o predškolskú výchovu v materských školách
  3. Vytvorenie podnetného prostredia s dostatkom voľnočasových aktivít pre deti a mladých ľudí v lokalite Bratislavskej ulice
  4. Podpora a monitorovanie situácie v oblasti stability bývania a prevencie straty bývania
  5. Požičovňa pracovného náradia zriadená pri Komunitnom centre na Bratislavskej ulici
  6. Rozšírenie činnosti komunitného centra v lokalite Bratislavskej ulice prostredníctvom realizácie nadstavby existujúcej budovy komunitného centra
  7. Vytvorenie novej aktualizovanej koncepcie rozvoja

Celkové oprávnené výdavky projektu: 384 327 €

Obdobie realizácie: 05/2022 – 4/2024

Webové sídlo Správcu programu  www.minzp.sk/eea/