Projekty

Cyklotrasa V9 z Vlčiniec na Vodné dielo – I. úsek

Kód
302011AJR8
Stav
Prebiehajúce
Dátum od
6. decembra 2021
Dátum do
30. novembra 2023
Cena
170 585 EUR

logo európsky fond regionálneho rozvoja

Mesto Žilina získa NFP na realizáciu projektu s názvom „Cyklotrasa V9 z Vlčiniec na Vodné dielo – I. úsek“ v rámci výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15 na základe Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi Mestom Žilina a Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktorá nadobudla účinnosť dňa 20.05.2021.

Názov projektu: Cyklotrasa V9 z Vlčiniec na Vodné dielo – I. úsek

Kód projektu v ITMS2014+: 302011AJR8

Miesto realizácie: Žilina

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Špecifický cieľ: 1.2.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.

NFP: maximálne do výšky 170 585,45 EUR

Krátky opis projektu

Predmetom realizácie projektu je vybudovanie cyklotrasy V9, úsek I. v meste Žilina. Cyklochodník bude spájať sídlisko Vlčince smerom k Vodnému dielu Žilina, ako najvýznamnejšiemu vonkajšiemu rekreačnému priestranstvu v blízkosti mesta.

Cieľ projektu

Cieľom projektu je podpora cyklistickej dopravy a zvýšenie podielu cyklistickej dopravy na celkovom počte prepravených osôb a celkovej atraktivity cyklistickej a nemotorovej prepravy v meste Žilina.

Vďaka výstavbe cyklochodníka dôjde k segregácií cyklistov z cestných komunikácií a chodníkov na samostatnú cestičku. Zvýši sa ich bezpečnosť v premávke a vytvoria sa podmienky pre zvýšenie kapacity cyklistickej prepravy na cestovanie do zamestnania v meste Žilina, respektíve cyklistickej prepravy k centrám občianskeho záujmu a občianskej infraštruktúry.