Projekty

Budovanie a obnova odborných a jazykových učební v ZŠ, Námestie mladosti 1 v Žiline

Stav
Prebiehajúce
Dátum od
5. septembra 2018

logo európsky fond regionálneho rozvoja

Mesto Žilina získa NFP na realizáciu projektu s názvom „Budovanie a obnova odborných a jazykových učební v ZŠ, Námestie mladosti 1 v Žiline“ v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13 na základe Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi Mestom Žilina a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorá nadobudla účinnosť dňa 05.09.2018.

Identifikácia projektu

Kód projektu v ITMS2014+: 302021J495

Miesto realizácie: Žilina

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Špecifický cieľ: 2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

NFP: maximálne do výšky 67 350,25 EUR

Krátky opis projektu

Predmetom projektu je budovanie a obnova odborných a jazykových učební v ZŠ, Námestie mladosti 1 v Žiline:

  • jazykovej učebne,
  • prírodovednej učebne vrátane laboratória
  • 3 IKT učební (IKT učebňa 1, IKT učebňa 2 a IKT učebňa – programovanie)

Hlavný cieľ projektu je zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy na Námestí mladosti v Žiline.

Špecifické ciele sa zhodujú s očakávanými výsledkami:

  • zlepšenie prípravy v prírodných vedách prostredníctvom obstarania prírodovednej učebne,
  • zlepšenie prípravy v oblasti cudzích jazykov prostredníctvom obstarania jazykovej učebne,
  • zlepšenie počítačovej gramotnosti prostredníctvom obstarania IKT učební,
  • podpora celoživotného vzdelávania prostredníctvom zriadenia IKT učební.