textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | sobota 28. marec 2020 | meniny: Soňa

Občan

vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

28. 03. 2020
Lekáreň KOLEČKO, Hálkova 3, 01001 Žilina / 20:00 - 22:00
29. 03. 2020
Lekáreň U DOBRÉHO PASTIERA, Smreková 39, 01007 Žilina / 20:00 - 22:00

celý rozpis
kam dnes

Tvoríme vlastnú knihu Krajská knižnica, Žilina

NEZABÚDAJME NA SENIOROV Žilina

ŽILINA TLIESKA HRDINOM Žilina

ŽILINA ZAPÁJA OBČANOV DO ŠITIA RÚŠOK Žilina

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.

Projekty mesta - 2018

Mesto Žilina získa NFP na realizáciu projektu s názvom „Obnova odborných učební ZŠ Limbová, Žilina“ v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13 na základe Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi Mestom Žilina a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorá nadobudla účinnosť dňa 07.09.2018.

Identifikácia projektu

Názov: Obnova odborných učební ZŠ Limbová, Žilina

Kód projektu v ITMS2014+: 302021K121

Miesto realizácie: Žilina

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Špecifický cieľ: 2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

NFP: maximálne do výšky 43 066,10 EUR

Krátky opis projektu

Predmetom projektu je obnova odborných učební ZŠ Limbová, Žilina:

 • jazykovej učebne,
 • polytechnickej učebne,
 • IKT učebne

Hlavný cieľ projektu je zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy na ulici Limbová v Žiline.

Špecifické ciele sa zhodujú s očakávanými výsledkami:

 • zlepšenie prípravy v oblasti cudzích jazykov prostredníctvom obstarania jazykovej učebne,
 • zlepšenie počítačovej gramotnosti prostredníctvom obstarania IKT učební,
 • zlepšenie prípravy v technických vedách prostredníctvom modernizácie polytechnickej učebne

Mesto Žilina získa NFP na realizáciu projektu s názvom „Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ s MŠ Ulica sv. Gorazda 1 v Žiline“ v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13 na základe Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi Mestom Žilina a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorá nadobudla účinnosť dňa 13.09.2018.

Identifikácia projektu

Názov: Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ s MŠ Ulica sv. Gorazda 1 v Žiline

Kód projektu v ITMS2014+: 302021J482

Miesto realizácie: Žilina

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Špecifický cieľ: 2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

NFP: maximálne do výšky 145 809,93 EUR

Krátky opis projektu

Predmetom projektu je modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ s MŠ Ulica sv. Gorazda 1 v Žiline:

 • jazykovej učebne,
 • školskej knižnice,
 • 2 prírodovedných učební (Biologicko-chemická učebňa a Fyzikálna učebňa)

Hlavný cieľ projektu je zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy na Ulici sv. Gorazda v Žiline.

Špecifické ciele sa zhodujú s očakávanými výsledkami:

 • zlepšenie čitateľskej gramotnosti žiakov prostredníctvom obstarania knižnice,
 • zlepšenie prípravy v prírodných vedách prostredníctvom obstarania prírodovedných učební,
 • zlepšenie prípravy v oblasti cudzích jazykov prostredníctvom obstarania jazykovej učebne,
 • podpora celoživotného vzdelávania prostredníctvom zriadenia jazykovej učebne a knižnice.

Mesto Žilina získa NFP na realizáciu projektu s názvom „Modernizácia odborných učební na ZŠ Školská 49 v Žiline“ v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13 na základe Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi Mestom Žilina a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorá nadobudla účinnosť dňa 05.09.2018.

Identifikácia projektu

Názov: Modernizácia odborných učební na ZŠ Školská 49 v Žiline

Kód projektu v ITMS2014+: 302021J333

Miesto realizácie: Žilina

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Špecifický cieľ: 2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

NFP: maximálne do výšky 130 393,96 EUR

Krátky opis projektu

Predmetom projektu je modernizácia odborných učební na ZŠ Školská 49 v Žiline:

 • jazykovej učebne,
 • 2 prírodovedných učební (Učebňa fyziky, Učebňa biológie/chémie),
 • 2 IKT učební

Hlavný cieľ projektu je zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ s MŠ Školská 49 v Žiline.

Špecifické ciele sa zhodujú s očakávanými výsledkami:

 • zlepšenie prípravy v prírodných vedách prostredníctvom obstarania prírodovedných učební,
 • zlepšenie prípravy v oblasti cudzích jazykov prostredníctvom obstarania jazykovej učebne,
 • zlepšenie počítačovej gramotnosti prostredníctvom obstarania IKT učební,
 • podpora celoživotného vzdelávania prostredníctvom zriadenia prírodovedných, jazykovej a IKT učební.

EFRR - Európsky fond regionálneho rozvoja
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Názov projektu : Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IROP v krajskom meste Žilina na obdobie september 2017 – december/2019

Mesto Žilina realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorý spočíva v implementácii decentralizovaných úloh v rámci IROP v krajskom meste Žilina. Špecifickým cieľom projektu je podpora efektívnej implementácie Integrovaného regionálneho operačného programu. Dosiahnutie cieľa bude zabezpečované prostredníctvom podpory administratívnych kapacít vytvoreného sprostredkovateľského orgánu, vzdelávania a zvyšovania odbornosti zamestnancov sprostredkovateľského orgánu. Hlavným výsledkom projektu bude zabezpečenie výkonu úloh sprostredkovateľského orgánu vyplývajúcich zo Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom na optimálnej profesionálnej úrovni.

Nenávratný finančný príspevok z EÚ a ŠR: 123 308,10 €
Začiatok realizácie aktivít projektu: 09/2017
Ukončenie realizácie aktivít projektu: 12/2019
Výška finančnej podpory z Európskej únie: 110 328,30 €

Webové sídlo RO: www.mpsr.sk
Webové sídlo CKO: www.partnerskadohoda.gov.sk


Mesto Žilina získa NFP na realizáciu projektu s názvom „Modernizácia odborných učební ZŠ a MŠ Gaštanová, Žilina“ v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13 na základe Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi Mestom Žilina a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorá nadobudla účinnosť dňa 19.10.2018.

Identifikácia projektu

Názov: Modernizácia odborných učební ZŠ a MŠ Gaštanová, Žilina

Kód projektu v ITMS2014+: 302021K120

Miesto realizácie: Žilina

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Špecifický cieľ: 2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

NFP: maximálne do výšky 81 856,95 EUR

Krátky opis projektu

Predmetom projektu je modernizácia odborných učební ZŠ a MŠ Gaštanová, Žilina.

 • jazykovej učebne,
 • prírodovednej učebne,
 • IKT učebne

Hlavný cieľ projektu je zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy s materskou školou na Ulici Gaštanová v Žiline.

Špecifické ciele sa zhodujú s očakávanými výsledkami:

 • zlepšenie prípravy v prírodných vedách prostredníctvom obstarania prírodovednej učebne,
 • zlepšenie prípravy v oblasti cudzích jazykov prostredníctvom obstarania jazykovej učebne,
 • zlepšenie počítačovej gramotnosti prostredníctvom obstarania IKT učební,
 • podpora celoživotného vzdelávania prostredníctvom zriadenia IKT učební.

Mesto Žilina získa NFP na realizáciu projektu s názvom „Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ V. Javorku v Žiline“ v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13 na základe Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi Mestom Žilina a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorá nadobudla účinnosť dňa 22.09.2018.

Identifikácia projektu

Názov: Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ V. Javorku v Žiline

Kód projektu v ITMS2014+: 302021J468

Miesto realizácie: Žilina

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Špecifický cieľ: 2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

NFP: maximálne do výšky 143 923,31 EUR

Krátky opis projektu

Predmetom projektu je modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ V. Javorku v Žiline:

 • jazykovej učebne,
 • školskej knižnice,
 • prírodovednej učebne,
 • polytechnickej učebne,
 • IKT učebne

Hlavný cieľ projektu zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy na ulici V. Javorku v Žiline.

Špecifické ciele sa zhodujú s očakávanými výsledkami:

 • zlepšenie čitateľskej gramotnosti žiakov prostredníctvom obstarania knižnice,
 • zlepšenie prípravy v prírodných a technických vedách prostredníctvom obstarania prírodovednej učebne a polytechnickej učebne,
 • zlepšenie prípravy v oblasti cudzích jazykov prostredníctvom obstarania jazykovej učebne,
 • zlepšenie počítačovej gramotnosti prostredníctvom obstarania IKT učební,
 • podpora celoživotného vzdelávania prostredníctvom zriadenia knižnice a IKT učební.

Mesto Žilina získa NFP na realizáciu projektu s názvom „Budovanie a obnova odborných a jazykových učební v ZŠ, Námestie mladosti 1 v Žiline“ v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13 na základe Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi Mestom Žilina a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorá nadobudla účinnosť dňa 05.09.2018.

Identifikácia projektu

Názov: Budovanie a obnova odborných a jazykových učební v ZŠ, Námestie mladosti 1 v Žiline

Kód projektu v ITMS2014+: 302021J495

Miesto realizácie: Žilina

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Špecifický cieľ: 2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

NFP: maximálne do výšky 79 181,20 EUR

Krátky opis projektu

Predmetom projektu je budovanie a obnova odborných a jazykových učební v ZŠ, Námestie mladosti 1 v Žiline:

 • jazykovej učebne,
 • prírodovednej učebne vrátane laboratória
 • 3 IKT učební (IKT učebňa 1, IKT učebňa 2 a IKT učebňa – programovanie)

Hlavný cieľ projektu je zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy na Námestí mladosti v Žiline.

Špecifické ciele sa zhodujú s očakávanými výsledkami:

 • zlepšenie prípravy v prírodných vedách prostredníctvom obstarania prírodovednej učebne,
 • zlepšenie prípravy v oblasti cudzích jazykov prostredníctvom obstarania jazykovej učebne,
 • zlepšenie počítačovej gramotnosti prostredníctvom obstarania IKT učební,
 • podpora celoživotného vzdelávania prostredníctvom zriadenia IKT učební.

Mesto Žilina získa NFP na realizáciu projektu s názvom „Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ Martinská v Žiline“ v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13 na základe Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi Mestom Žilina a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorá nadobudla účinnosť dňa 06.09.2018.

Identifikácia projektu

Názov: Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ Martinská v Žiline

Kód projektu v ITMS2014+: 302021J323

Miesto realizácie: Žilina

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Špecifický cieľ: 2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

NFP: maximálne do výšky 63 737,53 EUR

Krátky opis projektu

Predmetom projektu je modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ Martinská v Žiline:

 • jazykovej učebne,
 • školskej knižnice,
 • IKT učebne

Hlavný cieľ projektu je zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Martinská v Žiline.

Špecifické ciele sa zhodujú s očakávanými výsledkami:

 • zlepšenie čitateľskej gramotnosti žiakov prostredníctvom obstarania knižnice,
 • zlepšenie prípravy v oblasti cudzích jazykov prostredníctvom obstarania jazykovej učebne,
 • zlepšenie počítačovej gramotnosti prostredníctvom obstarania IKT učebne,
 • podpora celoživotného vzdelávania prostredníctvom zriadenia jazykovej učebne, IKT učebne a knižnice.

Mesto Žilina získa NFP na realizáciu projektu s názvom „Modernizácia odborných učební a školskej knižnice ZŠ Slovenských dobrovoľníkov, Žilina“ v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13 na základe Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi Mestom Žilina a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorá nadobudla účinnosť dňa 07.09.2018.

Identifikácia projektu

Názov: Modernizácia odborných učební a školskej knižnice ZŠ Slovenských dobrovoľníkov, Žilina

Kód projektu v ITMS2014+: 302021K122

Miesto realizácie: Žilina

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Špecifický cieľ: 2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

NFP: maximálne do výšky 31 068,67 EUR

Krátky opis projektu

Predmetom projektu je modernizácia odborných učební a školskej knižnice ZŠ Slovenských dobrovoľníkov, Žilina:

 • jazykovej učebne,
 • školskej knižnice,
 • prírodovednej učebne,
 • IKT učebne

Hlavný cieľ projektu je zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy na ulici Slovenských dobrovoľníkov v Žiline.

Špecifické ciele sa zhodujú s očakávanými výsledkami:

 • zlepšenie čitateľskej gramotnosti žiakov prostredníctvom obstarania knižnice,
 • zlepšenie prípravy v prírodných vedách prostredníctvom obstarania prírodovednej učebne,
 • zlepšenie prípravy v oblasti cudzích jazykov prostredníctvom obstarania jazykovej učebne,
 • zlepšenie počítačovej gramotnosti prostredníctvom obstarania IKT učební,
 • podpora celoživotného vzdelávania prostredníctvom zriadenia knižnice a IKT učební.

   

„Kohézny fond“
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou


Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov v meste Žilina

Mesto Žilina realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, názov projektu: „Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov v meste Žilina“

Cieľ projektu: Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Výsledok projektu: Obstaranie 1 971 kusov kompostérov k rodinným domom, ktoré budú obyvateľom mestských častí mesta Žilina - Zádubnie, Zástranie, Vranie, Brodno, Budatín a Považský Chlmec odovzdané bezplatne

Celkové oprávnené výdavky projektu: 210 502,80 EUR
Nenávratný finančný príspevok z EÚ a ŠR: 199 977,66 EUR
Vlastné zdroje mesta Žilina: 10 525,14 EUR

Dátum začatia a ukončenia realizácie projektu: 07/2018 – 11/2018

Webové sídlo RO www.op-kzp.sk
Webové sídlo SO www.sazp.sk
Webové sídlo CKO www.partnerskadohoda.gov.sk


EFRR - Európsky fond regionálneho rozvoja
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Cyklistická komunikácia V6 v meste Žilina.

Mesto Žilina bude v rámci nemotorovej dopravy v roku 2018 realizovať schválený projekt z Integrovaného regionálneho operačného programu s názvom „Cyklistická komunikácia V6 v meste Žilina“.

Celkové oprávnené výdavky projektu: 185 909,72 EUR
Nenávratný finančný príspevok z EÚ a ŠR: 176 614,23 EUR
Vlastné spolufinancovanie: 9 295,49 EUR

Zámerom projektu je pomocou opatrení na podporu cyklodopravy zvrátiť negatívne tendencie dopravy, ktoré v poslednom čase v meste Žilina pozorujeme a tak zlepšiť životné podmienky v meste všeobecne. Mesto Žilina z dlhodobého horizontu plánuje realizovať rozsiahlu sieť cyklotrás. Kvôli rôznym prekážkam, či už majetkového, dopravného alebo iného charakteru nie je možné všetky potrebné návrhy cyklotrás riešiť v krátkom čase. Potreba vytvárania čo najkomplexnejších cyklistických úsekov v mestskej časti vyvolala potrebu realizácie schváleného projektu - 2 úsekov cyklotrasy V6, ktorý prepojí dve najväčšie sídliská v meste: Solinky a Vlčince a zároveň umožní napojenie cyklotrasy V6 na existujúcu cyklotrasu H2.
Realizáciou projektu bude vybudovaný nový úsek cyklotrasy V6 od otočiska trolejbusov na Fatranskej ulici až po areál Žilinskej univerzity a na druhej strane krátky úsek na Centrálnej ulici, ktorý prepojí V6 s existujúcou cyklotrasou H2 pri lávke pre peších, oddeľujúcu sídlisko Solinky od Sídliska Hliny VI.

Obdobie realizácie obidvoch úsekoch: 03/2018 - 12/2018.

Hlavným cieľom projektu je prispieť k podpore bezpečnej a ekologickej doprave v meste Žilina a zároveň zvýšiť atraktivitu a prepravnú kapacity nemotorovej dopravy, konkrétne cyklistickej. Predpokladá sa aj zníženie nehodovosti v danom území, ktoré v súčasnosti vykazuje dopravné zaťaženie na úrovni cca 6500 osobných vozidiel za 24 hodín.

Očakávané výsledky projektu:

 • vybudovanie 231,43m úseku Cyklotrasy V6 na ul. Centrálna po pešiu lávku na sídlisku Solinky
 • vybudovanie 423,40m úseku Cyklotrasy V6 od hlavného vchodu Lesopark Chrasť po otočku trolejbusov na sídlisku Vlčince


Očakávané dopady projektu:

Zvýšenia bezpečnosti cyklistov a chodcov
Bezpečnosť chápeme z hľadiska cyklistiky ako segregácia od automobilovej dopravy, Takúto segregáciu zabezpečia aj zrealizované úseky cyklotrasy V6. Zvýšenie podielu nemotorovej dopravy v rámci realizovaných úsekov bude mať dopad na zníženie nehodovosti v danom území. Zároveň projekt zohľadňuje potreby zdravotne znevýhodnených, čím zabezpečuje zvýšenie ich bezpečnosti ako užívateľov nemotorovej dopravy.

Odstraňovanie úzkych miest v pešej a cyklistickej doprave
Predpokladá sa, že v dôsledku vybudovania nových cyklistických úsekov sa vytvoria vhodné podmienky pre cyklistickú dopravu v danej lokalite, ktorá je z dôvodu rušnosti motorovej dopravy dnes považovaná za úzke miesto pre cyklistov a chodcov.


EFRR - Európsky fond regionálneho rozvoja
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Preferencia vozidiel VOD na svetelných križovatkách v meste Žilina

Mesto Žilina v roku 2018 zavedie systém aktívnej podmienenej preferencie na 9 svetelných križovatkách v Žiline v rámci schváleného projektu z Integrovaného regionálneho operačného programu s názvom „Preferencia vozidiel VOD na svetelných križovatkách v meste Žilina“.

Celkové oprávnené výdavky projektu: 1 659 312,40 EUR
Nenávratný finančný príspevok z EÚ a ŠR: 1 576 346,78 EUR
Vlastné spolufinancovanie: 82 965,62 EUR

Predmetom projektu je zavedenie funkčného systému aktívnej podmienenej preferencie vozidiel MHD na 9 svetelných križovatkách, nachádzajúcich sa v centre resp. širšom centre mesta Žilina.

Zámerom projektu je zriadiť taký systém aktívnej podmienenej preferencie vozidiel MHD, ktorý umožní:

 • pridelenie preferencie vozidlu, ktoré ju aktuálne potrebuje,
 • optimalizovať nevyhnutnú dobu signálu „voľno“ pre vozidlá MHD,
 • rešpektovať miestne stanovenú hierarchiu práv na preferenciu,
 • minimalizovať zdržanie všetkých vozidiel pred semafórom.

Na zavedenie systému aktívnej podmienenej preferencie na svetelne riadených križovatkách v Žiline je potrebné prepojiť informačný systém všetkých 84 vozidiel dopravcu MHD v Žiline - Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o. (ďalej len DPMŽ), tzn. autobusov aj trolejbusov so systémom riadenia 9 svetelných križovatiek. Z toho dôvodu je nutné vybudovať spoľahlivú obojstrannú komunikáciu medzi informačno-komunikačným systémom vozidiel MHD a radičmi vybraných križovatiek. Obe zložky budú komunikačne vzájomne prepojené.

Obdobie realizácie: 11/2018 - 03/2020

Hlavný cieľ projektu: Skrátenie neproduktívneho čakania vozidiel na svetelných križovatkách resp. zvýšenie plynulosti MHD

Strategický cieľ projektu: Zatraktívnenie verejnej dopravy ako prostriedku pre zaistenie mobility osôb v meste Žilina

Hlavná aktivita projektu: Zavádzanie opatrení preferencie vozidiel MHD na 9 svetelných križovatkách

Očakávane výsledky projektu:

 • modernizácia informačného systému vozidiel MHD,
 • modernizácia riadenia svetelne riadených križovatiek,
 • modernizácia infraštruktúry cestnej dopravnej signalizácie (CDS).

Očakávané dopady projektu:

 • eliminácii negatívnych vplyvov dopravy na životné prostredie
 • zrýchlenie prepravy MHD v meste a tým zvýšenie celkovej kvality prepravy MHD pre užívateľov,
 • zvýšenie funkčnosti a zvýšenie komfortu užívateľov MHD
 • zatraktívnenie verejnej osobnej dopravy v meste
 • zvýšenie informovanosti cestujúcich prostredníctvom moderných IKT
 • časovú a ekonomickú efektívnosť prevádzky (nákladov na PHM a trakčnú elektrickú energiu vozidiel MHD, nakoľko sa skrátia časy čakania a posúvania vozidiel pred križovatkou so svetelnou signalizáciou.

EFRR - Európsky fond regionálneho rozvoja
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – I.etapa.

Mesto Žilina v roku 2018 zrekonštruuje a zmodernizuje 26 zastávok MHD v rámci schváleného projektu z Integrovaného regionálneho operačného programu s názvom „Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – I.etapa“.

Celkové oprávnené výdavky projektu: 1 644 000,02 EUR
Nenávratný finančný príspevok z EÚ a ŠR: 1 561 800,02 EUR
Vlastné spolufinancovanie: 82 200,00 EUR

Predmetom projektu sú stavebné úpravy a s tým súvisiace vybavenie existujúcich 26 zastávok MHD v meste Žilina a mestských častiach tak, aby bola zabezpečená ich bezproblémová prevádzka a funkčnosť, jednotné vybavenie a usporiadanie. Navrhnuté prvky debarierizačných opatrení budú mať pozitívny vplyv na možnosti užívania mestskej hromadnej dopravy marginalizovanými skupinami osôb. Zástavky budú vybavené modernými prvkami a potrebným mobiliárom, čím dôjde ku ich celkovej obnove.

Obdobie realizácie: 07/2018 - 09/2019

Hlavný cieľ projektu:
1.Zatraktívnenie verejnej dopravy ako prostriedok na zaistenie mobility osôb v meste Žilina

Špecifické ciele projektu:
1.1 Zlepšenie funkčnosti, zvýšenie bezpečnosti a komfortu užívateľov mestskej hromadnej dopravy
1.2 Odstránenie stavebných nedostatkov a modernizácia 26 zastávok MHD v súlade s požiadavkami na skvalitnenie životné prostredie mesta.

Hlavná aktivita projektu: Stavebné práce spojené s rekonštrukciou a modernizáciou 26 zastávok MHD

Očakávane výsledky projektu:

 • 26 zrekonštruovaných a modernizovaných zastávok
 • 3 zmodernizované integrované zastávky ( z celkového počtu)

Očakávané dopady projektu:

 • eliminácii negatívnych vplyvov dopravy na životné prostredie
 • zlepšeniu podmienok a prístupnosti verejnej osobnej dopravy pre zdravotne postihnuté osoby
 • zvýšeniu bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky
 • zvýšenie funkčnosti a zvýšenie komfortu užívateľov mestskej hromadnej dopravy
 • zatraktívnenie verejnej osobnej dopravy v meste
 • zvýšenie informovanosti cestujúcich prostredníctvom moderných IKT


EFRR - Európsky fond regionálneho rozvoja
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy
Čajakova v Žiline

Kód projektu v ITMS2014+ : 302021H873

Celkovým cieľom projektu je rozšíriť kapacitu Materskej školy Čajakova v Žiline o 23 detí, a tým prispieť k naplneniu špecifického cieľa IROP 2.2.1. – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl.
Cieľ projektu súvisí s globálnym cieľom IROP – Prispieť k zvýšeniu kvality života a zabezpečiť trvalé udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí v rámci schváleného projektu z Integrovaného regionálneho operačného programu s názvom „Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Čajakova v Žiline“.

Špecifické ciele projektu sú tri:
Špecifický cieľ projektu 1 – Rozšírenie kapacity a rekonštrukcia materskej školy
Špecifický cieľ projektu 2 – Zavedenie prvkov inkluzívneho vzdelávania
Špecifický cieľ projektu 3 – Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ

Ciele projektu budeme napĺňať prostredníctvom týchto typov hlavných aktivít:

 • rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov,
 • stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk, športových zariadení pre deti - uzavretých aj otvorených s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania,
 • zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov materských škôl.

Celkové oprávnené výdavky projektu: 360 473,84 EUR
Nenávratný finančný príspevok z EÚ a ŠR: 342 450,15 EUR
Vlastné spolufinancovanie: 18 023,69 EUR
Obdobie realizácie: 03/2018 - 08/2019
Miestom realizácie projektu je Materská škola na ulici Čajakova 4 v Žiline.

Merateľné ukazovatele projektu:

 • kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl,
 • odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov,
 • počet podporených materských škôl,
 • počet renovovaných verejných budov,
 • podlahová plocha renovovaných verejných budov,
 • postavené alebo zrenovované verejné lebo komerčné budovy v mestských oblastiach,
 • zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách,
 • počet podporených areálov MŠ.

Realizáciou projektu sa zvýši kapacita materských škôl v Žiline o 23 detí.


EFRR - Európsky fond regionálneho rozvoja
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Závodie v Žiline

Kód projektu v ITMS2014+ : 302021H881

Celkovým cieľom projektu je rozšíriť súčasnú kapacitu Materskej školy Závodie v Žiline o 33 detí s ohľadom na prvky inkluzívneho vzdelávania.
Cieľ projektu súvisí s globálnym cieľom IROP – Prispieť k zvýšeniu kvality života a zabezpečiť trvalé udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí v rámci schváleného projektu z Integrovaného regionálneho operačného programu s názvom „Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Závodie v Žiline“.

Špecifické ciele projektu sú dva:
Špecifický cieľ projektu 1 – Rozšírenie kapacity a rekonštrukcia materskej školy
Špecifický cieľ projektu 2 – Zavedenie prvkov inkluzívneho vzdelávania

Ciele projektu budeme napĺňať prostredníctvom týchto hlavných aktivít:

 • rozšírenie kapacity MŠ prostredníctvom nadstavby nad celým pôdorysom prízemia a stavebno-technické úpravy objektu,
 • revitalizácia detského ihriska,
 • zvyšovanie energetickej efektívnosti budovy MŠ,
 • stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk, športových zariadení pre deti - uzavretých aj otvorených s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania,
 • zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov materských škôl.

Celkové oprávnené výdavky projektu: 373 356,34 EUR
Nenávratný finančný príspevok z EÚ a ŠR: 354 688,52 EUR
Vlastné spolufinancovanie: 18 667,82 EUR
Obdobie realizácie: 03/2018 - 08/2019
Miestom realizácie projektu je mesto Žilina, mestská časť Závodie, ulica Juraja Závodského 16, Žilina.

Merateľné ukazovatele projektu:

 • kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl,
 • odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov,
 • počet podporených materských škôl,
 • počet renovovaných verejných budov,
 • podlahová plocha renovovaných verejných budov,
 • zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách,
 • počet podporených areálov MŠ.

Realizáciou projektu sa zvýši kapacita materských škôl v Žiline o 33 detí.


EFRR - Európsky fond regionálneho rozvoja
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Suvorovova v Žiline

Kód projektu v ITMS2014+: 302021H880

Celkovým cieľom projektu je rozšíriť kapacitu Materskej školy Čajakova v Žiline o 42 detí, a tým prispieť k naplneniu špecifického cieľa IROP 2.2.1. – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl.
Cieľ projektu súvisí s globálnym cieľom IROP – Prispieť k zvýšeniu kvality života a zabezpečiť trvalé udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí v rámci schváleného projektu z Integrovaného regionálneho operačného programu s názvom „Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Suvorovova v Žiline“.

Špecifické ciele projektu sú tri:
Špecifický cieľ projektu 1 – Rozšírenie kapacity a rekonštrukcia materskej školy
Špecifický cieľ projektu 2 – Zavedenie prvkov inkluzívneho vzdelávania
Špecifický cieľ projektu 3 – Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ

Ciele projektu budeme napĺňať prostredníctvom týchto typov hlavných aktivít:

 • rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov,
 • stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk, športových zariadení pre deti - uzavretých aj otvorených s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania,
 • zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov materských škôl.

Celkové oprávnené výdavky projektu: 668 877,88 EUR
Nenávratný finančný príspevok z EÚ a ŠR: 635 433,99 EUR
Vlastné spolufinancovanie: 33 443,89 EUR
Obdobie realizácie: 03/2018 - 08/2019
Miestom realizácie projektu je Materská škola na ulici Suvorovova 2797/20 v Žiline.

Merateľné ukazovatele projektu:

 • kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl,
 • odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov,
 • počet podporených materských škôl,
 • počet renovovaných verejných budov,
 • podlahová plocha renovovaných verejných budov,
 • zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách,
 • počet podporených areálov MŠ.

Realizáciou projektu sa zvýši kapacita materských škôl v Žiline o 42 detí.


EFRR - Európsky fond regionálneho rozvoja
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Trnavská v Žiline

Kód projektu v ITMS2014+: 302021H962

Celkovým cieľom projektu je rozšíriť súčasnú kapacitu Materskej školy Trnavská v Žiline o 50 detí s ohľadom na prvky inkluzívneho vzdelávania.
Cieľ projektu súvisí s globálnym cieľom IROP – Prispieť k zvýšeniu kvality života a zabezpečiť trvalé udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí v rámci schváleného projektu z Integrovaného regionálneho operačného programu s názvom „Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Trnavská v Žiline“.

Špecifické ciele projektu sú dva:
Špecifický cieľ projektu 1 – Rozšírenie kapacity a rekonštrukcia materskej školy
Špecifický cieľ projektu 2 – Rozšírenie prvkov inkluzívneho vzdelávania

Ciele projektu budeme napĺňať prostredníctvom týchto hlavných aktivít:

 • rozšírenie kapacity MŠ prostredníctvom nadstavby hospodárskeho pavilónu, prístavby jedálne so schodiskom a stavebno-technické úpravy objektu,
 • revitalizácia detského ihriska a areálu,
 • zvyšovanie energetickej efektívnosti budovy MŠ.

Celkové oprávnené výdavky projektu: 701 921,80 EUR
Nenávratný finančný príspevok z EÚ a ŠR: 666 825,71 EUR
Vlastné spolufinancovanie: 35 096,09 EUR
Obdobie realizácie: 03/2018 - 08/2019
Miestom realizácie projektu je mesto Žilina, , ulica Trnavská 2993/21, Žilina.

Merateľné ukazovatele projektu:

 • kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl,
 • odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov,
 • počet podporených materských škôl,
 • počet renovovaných verejných budov,
 • podlahová plocha renovovaných verejných budov,
 • zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách,
 • počet podporených areálov MŠ.

Realizáciou projektu sa zvýši kapacita materských škôl v Žiline o 50 detí.