Podmienky prijatia odpadu na zberný dvor

Podmienky prijatia odpadu na zberný dvor

Odpad môže občan odovzdať iba osobne na základe predloženia občianskeho preukazu (v prípade iného pobytu aj platobným výmerom) a oprávnená organizácia urobí záznam. Náklady na dopravu odpadu si pôvodca odpadu hradí sám.

Odovzdanie oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu na zbernom dvore inou osobou je odplatné v zmysle aktuálneho cenníka prevádzkovateľa zberného dvora.