Oznamy mesta

VÝBEROVÉ KONANIE – Učiteľ/ka s aprobáciou MATEMATIKA/INFORMATIKA (Žilina)

Organizácia
Základná škola s materskou školou Do Stošky

VÝBEROVÉ KONANIE

Učiteľ/ka s aprobáciou MATEMATIKA/INFORMATIKA (Žilina)

Základná škola s materskou školou Do Stošky 8, Žilina príjme  do pracovného pomeru

od 15. 02. 2023 na voľné pracovné miesto – zástup počas MD

kategória zamestnanca :

  • učiteľ druhého stupňa základnej školy s aprobáciou INFORMATIKA, alebo s aprobáciou MATEMATIKA

kvalifikačné predpoklady :

  • splnenie kvalifikačných predpokladov podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
  • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa príslušného študijného odboru

zoznam požadovaných dokladov :

  • žiadosť o zamestnanie, profesijný životopis, doklady o nadobudnutom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle platnej legislatívy, súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679/ GDPR,

iné požiadavky

  • bezúhonnosť
  • zdravotná spôsobilosť
  • požadované doklady doručiť osobne alebo na e-mail do 10.02.2023 do 12:00 hod.

podmienky pre voľné pracovné miesto:

  • pracovný pomer na dobu určitú – zástup počas čerpania RD

rozsah úväzku:  100 %

Platové podmienky : Plat zamestnanca bude zohľadňovať  zákon č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom  záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 138/2019 Z. z.. Základný tarifný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov.

Pozvanie na výberové konanie bude uchádzačom oznámené telefonicky, resp. elektronickou poštou.

Škola si vyhradzuje právo nevybrať  žiadneho z uchádzačov.

Kontakt:

e-mail: banovaskola@gmail.com

tel.č.: 0917 920772