Oznamy mesta

Voľné pracovné miesto – Vedúci oddelenia krízového riadenia a bezpečnosti

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31  Žilina

oznamuje 1 voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom na pozíciu:

Úsek prednostu: Vedúci oddelenia krízového riadenia a bezpečnosti

Predpokladaný termín nástupu:  1.11.2023   

Základné požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie I. stupňa a 6 rokov praxe alebo vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a 5 rokov praxe v relevantných odboroch súvisiacich s náplňou činnosti oddelenia (viď stručná charakteristika),
 • prax v oblasti BOZP, OPP a CO požadovaná,
 • prax v riadení a koordinácii mimoriadnych udalostí je vítaná,
 • prax v riadení zamestnancov minimálne 2 roky požadovaná,
 • prax v oblasti verejnej správy vítaná,
 • znalosť práce s PC (internet, MS Office, MS Outlook),
 • schopnosť práce pod tlakom,
 • precíznosť, flexibilita, lojalita, komunikatívnosť, zodpovednosť, bezúhonnosť.

Vyžaduje sa znalosť:

 • zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a vykonávacích predpisov,
 • zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a vykonávacích predpisov,
 • zákona 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva a vykonávacích predpisov,
 • právnych predpisov o IZS, hospodárskej mobilizácie a prípravy obrany a bezpečnosti štátu,
 • zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce a vykonávacích predpisov.

Stručná charakteristika:

 • v spolupráci so zamestnávateľom a vedúcimi zamestnancami organizuje, zabezpečuje a kontroluje plnenie úloh na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. a vykonávacích predpisov,
 • v spolupráci so zamestnávateľom a vedúcimi zamestnancami organizuje, zabezpečuje a kontroluje plnenie úloh na úseku ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z a vykonávacích predpisov,
 • zabezpečuje plnenie úloh na úseku civilnej ochrany obyvateľstva v zmysle zákona č. 42/1994 Z. z. a vykonávacích predpisov,
 • zabezpečuje plnenie úloh mesta na úseku ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany obyvateľstva,
 • zabezpečuje plnenie úloh bezpečnostnotechnickej služby a pracovnej zdravotnej služby,
 • zabezpečuje plnenie úloh krízového riadenia a krízového plánovania v systéme hospodárskej mobilizácie, prípravu na obranu a bezpečnosť štátu,
 • vykonáva koordináciu a usmernenie činnosti na úseku krízového riadenia a úloh pre zamestnancov mesta a členov Krízového štábu mesta Žilina,
 • spracováva plán ochrany obyvateľstva, plán ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti, plán evakuácie, plán ukrytia obyvateľov mesta, povodňový plán záchranných prác, plán núdzového zásobovania pitnou vodou v období krízovej situácie a ich pravidelnú aktualizáciu,
 • vyhodnocuje následky spôsobených mimoriadnymi udalosťami (požiarmi, povodňami, zosuvmi, snehovými a veternými kalamitami, a pod.), opatrení vykonaných na ochranu pred mimoriadnymi udalosťami, nákladov vynaložených na výkon záchranných prác a predloženie súhrnnej správy o následkoch mimoriadnych udalostí, spôsobených škodách a o nákladoch na výkon záchranných prác,
 • zabezpečuje vypracovanie dokumentácie v oblasti BOZP, OPP, CO, KR, HM a kontroluje dodržiavanie povinností uvedených v dokumentáciách mesta,
 • zodpovedá za spoluprácu s profesionálnymi zložkami HaZZ a IZS, spoluprácu s dobrovoľnou požiarnou ochranou a inými združeniami a záchrannými zložkami, neziskovými organizáciami a pod.

 Čo ponúkame:

 • základná mzda od 1 620 EUR/mesiac brutto a osobné ohodnotenie (po ukončení skúšobnej doby) až do výšky 15 % v závislosti od plnenia požadovaných merateľných ukazovateľov. (Spolu mesačná mzda až do výšky 1 782 EUR/ mesiac brutto.),
 • možnosť priznať 13. plat v závislosti od plnenia strategických cieľov mesta a možnosť vyplatenia mimoriadnych odmien,
 • flexibilný pracovný čas,
 • nárok na dovolenku 5 dní nad rámec Zákonníka práce,
 • stravovacie poukážky v EF alebo finančný príspevok na stravovanie nad rámec zákona,
 • zamestnanecké benefity (príspevok na regeneráciu pracovnej sily, voľný vstup na mestskú plaváreň, zvýhodnené vstupy do mestského divadla).

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 24.09.2023 na adresu:
Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31 Žilina

alebo e-mail: zamestnanie@zilina.sk

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu udeleného pred jeho odvolaním. Osobné údaje budú uchovávané po dobu trvania výberového konania. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.  Bližšie informácie o právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.