Oznamy mesta

Voľné pracovné miesto – učiteľka materskej školy počas PN

Organizácia
Materská škola, Puškinova 2165/3 A, 010 01 Žilina

Materská škola, Puškinova 3A, 010 01 Žilina oznamuje voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu učiteľka materskej školy počas PN.

Úväzok: 1,00

Termín nástupu: ihneď

Základné požiadavky:

  • kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky požadované pre príslušný druh a typ školského zariadenia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa  vyhlášky č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné  požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v  znení neskorších predpisov
  • občianska a morálna bezúhonnosť.

Doklady požadované k prihláške na pohovor:

  • písomná žiadosť
  • profesijný štruktúrovaný životopis

Doplňujúce informácie pre uchádzačov:
Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých  zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 138/2019 Z. z. Základný tarifný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov.

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 8.9.3023 na adresu:
Materská škola
Puškinova 3A
010 01 Žilina

alebo na e-mail: mspuskinovazilina@gmail.com

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané, skartované.