Oznamy mesta

Voľné pracovné miesto – učiteľka 1. stupňa základnej školy, zástup za dlhodobú PN

Organizácia
Základná škola Limbova

Základná škola,  Limbová 30, 010 07 Žilina

oznamuje voľné pracovné miesto  na pracovnú pozíciu: učiteľka 1. stupňa základnej školy, zástup za dlhodobú PN  

Termín nástupu: od 13.11. 2023

Pracovný pomer:   doba určitá, zástup za dlhodobú PN, skúšobná doba 3 mesiace

Platové podmienky: v súlade so Zákonom č. 553/2003 Z.z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky započítanej praxe.

Predpoklady na výkon pracovnej činnosti:

 • a) kvalifikačné predpoklady Zákon č. 138/2019 §10 ods.2 Zákona o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancoch príloha č. 1
 • bbezúhonnosť § 15
 • c)zdravotná spôsobilosť § 16
 • d)ovládanie štátneho jazyka § 17
 • e)stupeň vzdelania – vysokoškolské druhého stupňa

Ďalšie požiadavky:

 • znalosť práce s PC (Office Word, Power Point, Microsoft Excel, internet);
 • flexibilita, kreativita;
 • komunikačné schopnosti, zodpovedný prístup k práci, samostatnosť;
 • príjemné vystupovanie, schopnosť pracovať v tíme;
 • znalosť anglického jazyka úroveň B1- B2  vítaná

Prax v obore vítaná.

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania;
 • štruktúrovaný profesijný životopis;
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní;
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadosti:

Uchádzači doručia svoju žiadosť spolu s potrebnými dokladmi na adresu:

skola@zslimbovaza.edu.sk

Uchádzači, ktorí splnia podmienky, budú pozvaní na výberové konanie.