Oznamy mesta

Voľné pracovné miesto – Učiteľ telesnej výchovy

Organizácia
Základná škola Limbova

Základná škola,  Limbová 30, 010 07  Žilina

oznamuje voľné pracovné miesto  na pracovnú pozíciu:

 • Učiteľ telesnej výchovy

Termín nástupu: Od 1. septembra 2023.

Pracovný pomer: Doba určitá do 30.6.2024, skúšobná doba: 3 mesiace.

Platové podmienky: V súlade so Zákonom č. 553/2003 Z.z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky započítanej praxe.

 

Predpoklady na výkon pracovnej činnosti:

 • Kvalifikačné predpoklady Zákon č. 138/2019 §10 ods.2 Zákona o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancoch.
 • Bezúhonnosť § 15.
 • Zdravotná spôsobilosť § 16.
 • Ovládanie štátneho jazyka § 17.
 • Stupeň vzdelania – vysokoškolské druhého stupňa

Ďalšie požiadavky:

 • Znalosť práce s PC (Office Word, Power Point, Microsoft Excel, Internet).
 • Flexibilita.
 • Kreativita.
 • Komunikačné schopnosti.
 • Zodpovedný prístup k práci.
 • Samostatnosť.
 • Schopnosť pracovať v tíme.
 • Prax v obore vítaná

Požadované doklady:

 • Žiadosť o prijatie do zamestnania.
 • Štruktúrovaný profesijný životopis.
 • Kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní.
 • Písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadosti:

Uchádzači doručia svoju žiadosť spolu s potrebnými dokladmi na adresu : skola@zslimbovaza.edu.sk  do 12.6. 2023

Uchádzači, ktorí splnia podmienky, budú pozvaní na výberové konanie.

                                                                                    Mgr. Necpalová Janka, riaditeľka školy