Oznamy mesta

Voľné pracovné miesto – učiteľ nemeckého jazyka

Organizácia
Základná škola Lichardova

Základná škola, Lichardova 24, 010 01 Žilina

oznamuje voľné pracovné miesto  na pracovnú pozíciu:

                                          učiteľ nemeckého jazyka na kratší pracovný čas

 

Termín nástupu: od 1. septembra  2023

Pracovný pomer: doba určitá do 31.8.2024 s možnosťou predĺženia, skúšobná doba: 3 mesiace

Platové podmienky: v súlade so Zákonom č. 553/2003 Z.z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky započítanej praxe.

Predpoklady na výkon pracovnej činnosti:

 • a) kvalifikačné predpokladyZákon č. 138/2019 §10 ods.2 Zákona o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancoch príloha č. 1.
 • bbezúhonnosť § 15
 • c) zdravotná spôsobilosť § 16
 • d)ovládanie štátneho jazyka § 17
 • e)stupeň vzdelania – vysokoškolské druhého stupňa

Ďalšie požiadavky:

 • znalosť práce s PC (Office Word, Power Point, Microsoft Excel, internet);
 • flexibilita, kreativita; inovatívnosť vo vyučovaní predmetu;
 • komunikačné schopnosti, zodpovedný prístup k práci, samostatnosť;
 • príjemné vystupovanie, schopnosť pracovať v tíme;
 • prax v obore vítaná.

Požadované doklady:

 1. žiadosť o prijatie do zamestnania;
 2. štruktúrovaný profesijný životopis;
 3. kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní;
 4. písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadosti:

Uchádzači doručia svoju žiadosť spolu s potrebnými dokladmi na adresu Riaditeľka školy, ZŠ Lichardova 24, 010 01 Žilina  do 31.05.2023.

Uchádzači, ktorí splnia podmienky, budú pozvaní na výberové konanie.