Oznamy mesta

Voľné pracovné miesto – učiteľ druhého stupňa základnej školy s aprobáciou INFORMATIKA, resp. TELESNÁ VÝCHOVA

Organizácia
Základná škola s materskou školou Do Stošky

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou

 Do Stošky 8, 010 04  Žilina, príjme  do pracovného pomeru

s nástupom I H N E Ď  na voľné pracovné miesto – zástup počas rodičovskej dovolenky

kategória zamestnanca :

  • učiteľ druhého stupňa základnej školy s aprobáciou INFORMATIKA, resp. TELESNÁ VÝCHOVA

kvalifikačné predpoklady :

  • splnenie kvalifikačných predpokladov podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancova odborných zamestnancov,
  • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa príslušného študijného odboru

zoznam požadovaných dokladov :

  • žiadosť o zamestnanie, profesijný životopis, doklady o nadobudnutom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle platnej legislatívy

iné požiadavky

  • bezúhonnosť

podmienky pre voľné pracovné miesto:

  • pracovný pomer na dobu určitú – zástup počas materskej dovolenky

rozsah úväzku:  100 %

Platové podmienky : Plat zamestnanca bude zohľadňovať  zákon č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom  záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Nariadenie vlády SR č.220/2022 Z.z.

Kontakt:

e-mail: banovaskola@gmail.com

tel.č.: riaditeľ školy 0917 920772