Oznamy mesta

Voľné pracovné miesto – učiteľ pre predprimárne vzdelávanie

Organizácia
Materská škola, Kultúrna 284/11, 010 03 Žilina

Materská škola, Kultúrna ulica 284/11, 010 03 Žilina

oznamuje voľné pracovné miesto na: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie ( učiteľ materskej školy )

Predpokladaný termín nástupu 01.09.2023

Kvalifikačné predpoklady: v zmysle Vyhlášky MŠ SR č.437/2009 Z .z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Ďalšie požiadavky :

  • znalosť práce s PC,(Word, Excel, internet),
  • flexibilita, kreativita,
  • zodpovednosť,
  • kladný vzťah k deťom,
  • bezúhonnosť,
  • ( môže byť aj absolvent, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady).

Stručná charakteristika:
výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, učiteľ pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ materskej školy).

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je potrebné doručiť písomnou formou

do 14.07. 2023 na e-mail : skolkazastranie@gmail.com

alebo na adresu: Materská škola, Kultúrna ulica 284/11, 010 03 Žilina

Z dôvodu spracovania žiadosti je potrebné uviesť Váš súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona Slovenskej republiky č.18/2018 Z.z.o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý najmä v § 19-30 upravuje práva dotknutej osoby v oblasti spracovania osobných údajov,.