Oznamy mesta

voľné pracovné miesto – referent všeobecnej administratívy a rozpočtu odboru

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31  Žilina

oznamuje 1 voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom na pozíciu:

Odbor právny, majetkový a VO – referent všeobecnej administratívy a rozpočtu odboru

Predpokladaný termín nástupu:  december 2023

Základné požiadavky:

 • úplné stredné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa
 • prax v administratíve minimálne 2 roky
 • znalosť práce s PC (internet, Word, Excel),
 • schopnosť pracovať v záťažových situáciách,
 • flexibilita, kreativita, organizačné schopnosti,
 • komunikatívnosť, zodpovednosť,
 • bezúhonnosť, 

Stručná charakteristika:

 • príprava a správa rozpočtu odboru, predkladá návrhy na navýšenie rozpočtu,
 • komplexná evidencia zmlúv uzatvorených všetkými odbormi MsÚ,
 • komplexný proces zverejnenia zmlúv,
 • vykonávania základnej finančnej kontroly v súlade so zákonom č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole,
 • vystavovanie platobných poukazov na úhradu faktúr, vyplývajúcich z činnosti odboru a s tým súvisiaca kontrola plnenia a oprávnenosti fakturácií,
 • komplexná správa objednávok, platobných poukazov a faktúr, vystavených odborom alebo hradených z prostriedkov odboru,
 • spolupráca so škodovou komisiou, kontrolovanie návrhov na vyradenie majetku (obstarávacia cena, inventarizačné číslo), vypracovávanie návrhov na vyradenie neupotrebiteľného a znehodnoteného  majetku, na základe  zápisníc zo škodových komisií vykonať vyradenie majetku a vyhotoviť protokoly o vyradení majetku do učtárne,
 • plnenie iných úloh samosprávy podľa pokynov nadriadeného, prednostu mestského úradu, primátora mesta.

Čo ponúkame:

 • základná mzda od 1 110 EUR/mesiac brutto a osobné ohodnotenie (po ukončení skúšobnej doby) až do výšky 15 % v závislosti od plnenia požadovaných merateľných ukazovateľov. (Spolu mesačná mzda až do výšky 1 276,50 EUR/ mesiac brutto.),
 • možnosť priznať 13. plat v závislosti od plnenia strategických cieľov mesta a možnosť vyplatenia mimoriadnych odmien,
 • flexibilný pracovný čas,
 • nárok na dovolenku 5 dní nad rámec Zákonníka práce,
 • stravovacie poukážky v EF alebo finančný príspevok na stravovanie nad rámec zákona,
 • zamestnanecké benefity (príspevok na regeneráciu pracovnej sily, voľný vstup na mestskú plaváreň, zvýhodnené vstupy do mestského divadla).

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 08.10.2023 na adresu:
Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31 Žilina

alebo e-mail: zamestnanie@zilina.sk

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu udeleného pred jeho odvolaním. Osobné údaje budú uchovávané po dobu trvania výberového konania. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.  Bližšie informácie o právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.