Oznamy mesta

Voľné pracovné miesto – Referent účtovníctva, výkazníctva a fakturácie

Oddelenie
Odbor ekonomický

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31  Žilina

oznamuje 1 voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom na pozíciu:

Odbor ekonomický:  Referent účtovníctva, výkazníctva a fakturácie

Predpokladaný termín nástupu:  august 2023

Základné požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie I. stupňa s ekonomickým zameraním a najmenej 2 roky praxe v oblasti účtovníctva/výkazníctva subjektu verejnej správy alebo vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
 • znalosť práce s PC,
 • zodpovednosť, dôslednosť, flexibilita, komunikatívnosť, bezúhonnosť.

Znalosti:

 • znalosť účtovníctva a výkazníctva subjektu verejnej správy,
 • znalosť problematiky rozpočtu a rozpočtového hospodárenia miestnej samosprávy,
 • znalosť zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • znalosť opatrenia Ministerstva financií SR č. MF/014454/2022-36 zo dňa 12.12.2022, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre obce, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie.
 • znalosť Metodického usmernenie Ministerstva financií SR k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 08.12.2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov.

Stručná charakteristika:

 • vedenie agendy účtovníctva a výkazníctva mesta v informačnom systéme samosprávy,
 • spracovávanie účtovných dokladov,
 • evidencia a správa dodávateľských faktúr v elektronickej podobe,
 • správa záväzkov vyplývajúcich zo zmlúv a dodávateľských faktúr,
 • evidencia a vystavovanie odberateľských faktúr v súlade s obehom účtovných dokladov,
 • správa pohľadávok vyplývajúcich zo zmlúv a odberateľských faktúr,
 • tvorba a vedenie samostatnej analytickej evidencie v rámci syntetických účtov pri realizácii projektov mesta spolufinancovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu a Európskej únie
 • spracovávanie údajov pre výkazníctvo a štatistiku pre MF SR,
 • spolupráca pri zostavovaní účtovnej závierky mesta,
 • spolupráca pri organizovaní a vykonávaní inventarizácie,
 • sledovanie legislatívnych predpisov, ktoré súvisia s vykonávanou agendou.

 Čo ponúkame:

 • 1 180 EUR/mesiac brutto a osobné ohodnotenie (po ukončení skúšobnej doby) až do výšky 15 % v závislosti od plnenia požadovaných merateľných ukazovateľov. (Spolu mesačná mzda až do výšky 1 357 EUR/ mesiac brutto.),
 • možnosť priznať 13. plat v závislosti od plnenia strategických cieľov mesta a možnosť vyplatenia mimoriadnych odmien,
 • flexibilný pracovný čas,
 • nárok na dovolenku 5 dní nad rámec Zákonníka práce,
 • stravovacie poukážky v EF alebo finančný príspevok na stravovanie nad rámec zákona,
 • zamestnanecké benefity (príspevok na regeneráciu pracovnej sily, voľný vstup na mestskú plaváreň, zvýhodnené vstupy do mestského divadla).

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 14.08.2023 na adresu:
Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31 Žilina

alebo e-mail: zamestnanie@zilina.sk

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu udeleného pred jeho odvolaním. Osobné údaje budú uchovávané po dobu trvania výberového konania. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.  Bližšie informácie o právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.