Oznamy mesta

Voľné pracovné miesto – Referent stavebného poriadku

Oddelenie
Stavebný úrad

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31  Žilina

oznamuje 1 voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom na pozíciu:

Stavebný úrad : Referent stavebného poriadku

Predpokladaný termín nástupu:  ihneď

Základné požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa alebo I. stupňa stavebného alebo právneho zamerania a 2 roky praxe v stavebníctve,
 • nevyhnutná znalosť pracovať s projektovou dokumentáciou,
 • prax vo verejnej alebo štátnej správe vítaná,
 • osobitný kvalifikačný predpoklad zamestnanca zabezpečujúceho činnosť stavebného úradu výhodou,
 • znalosť práce s PC (internet, Word, Excel),
 • bezúhonnosť,
 • flexibilita, kreativita, komunikatívnosť, zodpovednosť,
 • vodičský preukaz skupiny „B“.

Vyžaduje sa znalosť:

 • zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Stručná charakteristika:

 • vybavovanie a plnenie úloh preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku

 Čo ponúkame:

 • základná mzda od 1 240 EUR/mesiac brutto a osobné ohodnotenie (po ukončení skúšobnej doby) až do výšky 15 % v závislosti od plnenia požadovaných merateľných ukazovateľov. (Spolu mesačná mzda až do výšky 1 426 EUR/ mesiac brutto.),
 • možnosť priznať 13. plat v závislosti od plnenia strategických cieľov mesta a možnosť vyplatenia mimoriadnych odmien,
 • flexibilný pracovný čas,
 • nárok na dovolenku 5 dní nad rámec Zákonníka práce,
 • stravovacie poukážky v EF alebo finančný príspevok na stravovanie nad rámec zákona,
 • zamestnanecké benefity (príspevok na regeneráciu pracovnej sily, voľný vstup na mestskú plaváreň, zvýhodnené vstupy do mestského divadla).

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 21.09.2023 na adresu:
Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31 Žilina

alebo e-mail: zamestnanie@zilina.sk

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu udeleného pred jeho odvolaním. Osobné údaje budú uchovávané po dobu trvania výberového konania. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.  Bližšie informácie o právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.