Oznamy mesta

Voľné pracovné miesto – Referent správy zelene

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31  Žilina

oznamuje 1 voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom na pozíciu:

Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia – Referent správy zelene

Predpokladaný termín nástupu: ihneď

Základné požiadavky:

 • VŠ vzdelanie I. stupňa a 2 roky praxe alebo vysokoškolské vzdelanie II. stupňa s prírodovedným zameraním,
 • prax vo verejnej alebo štátnej správe v oblasti ochrany a starostlivosti o životné prostredie vítaná,
 • znalosť legislatívy upravujúcej oblasť starostlivosti o verejnú zeleň, ochranu prírody a krajiny na úrovni obce,
 • čítanie máp, projektových dokumentácií a GIS softwarov,
 • znalosť biologických vlastnosti a biotechniky vegetačných prvkov verejnej zelene,
 • znalosť práce s PC (internet, MS Office, MS Outlook),
 • vodičský preukaz skupiny B., aktívny šofér,
 • bezúhonnosť.

Stručná charakteristika pracovnej činnosti

 • zabezpečovanie údržby a správu zelene vo vlastníctve mesta,
 • zadávanie a kontrola prác spojených so správou verejnej zelene, úplnosť fakturácie a spracovávanie platobných príkazov v súlade s príslušnými predpismi a iné.
 • zabezpečovanie tvorby a údržby sadových úprav a rekonštrukcií vegetačných prvkov,
 • riešenie havarijných situácií v zeleni, havarijné výruby drevín vo vlastníctve mesta, návrhy a uskutočňovanie náhradných výsadieb drevín na územiach vo vlastníctve mesta,
 • manažment likvidácie invazívnych rastlín
 • komunikácia s inými odbormi v meste Žilina
 • aktualizovanie mestského passportu zelene.

Čo ponúkame:

 • 1 180 EUR/mesiac brutto s možnosťou osobného ohodnotenia (po ukončení skúšobnej doby) až do výšky 15 % v závislosti od plnenia požadovaných merateľných ukazovateľov. (Spolu mesačná mzda až do výšky 1 357 EUR/ mesiac brutto.),
 • možnosť priznať 13. plat v závislosti od plnenia strategických cieľov mesta a možnosť vyplatenia mimoriadnych odmien,
 • flexibilný pracovný čas,
 • elektronické stravné lístky/ finančný príspevok na stravovanie nad rámec Zákonníka práce,
 • nárok na dovolenku 5 dní nad rámec Zákonníka práce,
 • zamestnanecké benefity (príspevok na regeneráciu pracovnej sily, voľný vstup na mestskú plaváreň, zvýhodnené vstupy do mestského divadla).

 

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 09.07.2023 na adresu:
Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31  Žilina 

alebo e-mail: zamestnanie@zilina.sk

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.

Bližšie informácie o právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.