Oznamy mesta

Voľné pracovné miesto – Referent OPP, BOZP a CO

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31  Žilina

oznamuje 1 voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom na pozíciu:

Úsek prednostu: Referent OPP, BOZP a CO

Predpokladaný termín nástupu:  ihneď

Základné požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie I. stupňa a 4 roky praxe, alebo VŠ vzdelanie II. stupňa a 2 roky praxe,
 • osvedčenie technika PO,
 • osvedčenie bezpečnostného technika,
 • osvedčenie odbornej spôsobilosti na úseku COO – výhodou,
 • odborná prax v oblasti krízového riadenia a hospodárskej mobilizácie vítaná,
 • vodičský preukaz skupiny B, aktívny vodič,
 • znalosť práce s PC (MS Office, MS Outlook, MS Teams, AutoCAD-základy, softvér BTS – výhodou),
 • flexibilita, kreativita, komunikatívnosť, zodpovednosť, samostatnosť
 • schopnosť pracovať v záťažových situáciách,
 • bezúhonnosť.

Stručná charakteristika pracovnej činnosti:

 • výkon činnosti technika požiarnej ochrany v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi,
 • výkon činnosti bezpečnostného technika v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
 • výkon činností na úseku civilnej ochrany obyvateľstva v zmysle zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva,
 • vykonáva činnosti spojené s tvorbou rozpočtu mesta príslušnej oblasti – BOZP, OPP a COO,
 • spolupráca s Dobrovoľnými hasičskými zbormi mesta Žilina,
 • spolupráca s pracovnou zdravotnou službou,
 • príprava a aktualizácia internej dokumentácie,
 • vykonáva preventívne protipožiarne kontroly,
 • spolupráca a súčinnosť v oblasti krízového riadenia, hospodárskej mobilizácie mesta, pri riešení mimoriadnych situácií v meste a pri správe a údržbe ochranných stavieb COO,
 • spolupráca s dotknutými orgánmi štátnej a verejnej správy SR v oblastiach – BOZP, OPP a COO.

Čo ponúkame:

 • 1370,- EUR/mesiac brutto a osobné ohodnotenie (po ukončení skúšobnej doby) až do výšky 15 % v závislosti od plnenia požadovaných merateľných ukazovateľov. (Spolu mesačná mzda až do výšky 1 575,50 EUR/ mesiac brutto.),
 • možnosť priznať 13. plat v závislosti od plnenia strategických cieľov mesta a možnosť vyplatenia mimoriadnych odmien,
 • flexibilný pracovný čas,
 • nárok na dovolenku 5 dní nad rámec Zákonníka práce,
 • stravovacie poukážky v elektronickej forme alebo finančný príspevok na stravovanie nad rámec zákona,
 • zamestnanecké benefity (príspevok na regeneráciu pracovnej sily, voľný vstup na mestskú plaváreň, zvýhodnené vstupy do mestského divadla).

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 20.11.2023 na adresu:
Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31 Žilina

alebo e-mail: zamestnanie@zilina.sk

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu udeleného pred jeho odvolaním. Osobné údaje budú uchovávané po dobu trvania výberového konania. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.  Bližšie informácie o právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.