Oznamy mesta

voľné pracovné miesto – referent agendy zabezpečenia realizácie investícií

Odbor riadenia projektov a investícií – referent agendy zabezpečenia realizácie investícií

Predpokladaný termín nástupu: od 4.9.2023

Základné požiadavky:

 • VŠ vzdelanie I. stupňa a 2 roky praxe alebo VŠ vzdelanie II. stupňa stavebného zamerania, príp. SŠ vzdelanie stavebného zamerania a 5 rokov praxe,
 • odborná spôsobilosť pre výkon stavebného dozoru alebo stavbyvedúceho výhodou,
 • prax v oblasti realizácie stavebných prác napr. formou majstra, stavbyvedúceho, resp. stavebného dozoru vítaná,
 • znalosť práce s PC (Word, Excel, Outlook, Autocad, Cenkros – vítaná),
 • vodičské oprávnenie skupiny B (aktívny vodič),
 • schopnosť pracovať v záťažových situáciách,
 • komunikatívnosť, zodpovednosť, flexibilita,
 • bezúhonnosť.

Stručná charakteristika:

 • koordinácia a zabezpečovanie realizačnej fázy investičnej akcie,
 • výkon odborného technického (príp. stavebného) dozoru pozemných a inžinierskych stavieb,
 • výkon inžinierskej činnosti vo fáze realizácie stavieb, opráv a rekonštrukcií pozemných a inžinierskych stavieb.

Požadované znalosti:

 • zákon č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) v časti procesu územného, stavebného a kolaudačného konania,
 • zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 Čo ponúkame:

 • 1 180 EUR/mesiac brutto s možnosťou osobného ohodnotenia (po ukončení skúšobnej doby) až do výšky 15 % v závislosti od plnenia požadovaných merateľných ukazovateľov. (Spolu mesačná mzda až do výšky 1 357 EUR/ mesiac brutto.),
 • možnosť priznať 13. plat v závislosti od plnenia strategických cieľov mesta a možnosť vyplatenia mimoriadnych odmien,
 • flexibilný pracovný čas,
 • nárok na dovolenku 5 dní nad rámec Zákonníka práce,
 • stravovacie poukážky v EF alebo finančný príspevok na stravovanie nad rámec zákona,
 • zamestnanecké benefity (príspevok na regeneráciu pracovnej sily, voľný vstup na mestskú plaváreň, zvýhodnené vstupy do mestského divadla).

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 13.8.2023 na adresu:
Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31 Žilina

alebo e-mail: zamestnanie@zilina.sk

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.

Bližšie informácie o právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.