Oznamy mesta

Voľné pracovné miesto – Oddelenie vzdelávania a osobitných činností – referent priestupkov

Organizácia
Mestská polícia Žilina

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina

oznamuje 1 voľné pracovné miesta, ktoré budú obsadené výberovým pohovorom.

Miesto výkonu práce:

Mestská polícia Žilina, Hollého 11, 01001 Žilina

Oddelenie vzdelávania a osobitných činností – referent priestupkov

Predpokladaný termín nástupu   01.12.2023

Základné požiadavky:

 • úplné stredné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie I., II. stupňa,
 • prax v obecnej/mestskej polícii, v Policajnom zbore alebo v oblasti správneho konania vítaná,
 • znalosť zákonov a legislatívy v rozsahu pôsobnosti obecnej/mestskej polície, územnej samosprávy,
 • pokročilá znalosť práce s PC (internet, Word, Excel, PowerPoint),
 • vodičský preukaz skupiny B,
 • schopnosť práce pod tlakom,
 • dôslednosť, precíznosť, komunikatívnosť, zodpovednosť, flexibilita, kreativita,
 • bezúhonnosť.

Vyžaduje sa znalosť:

 • zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii,
 • zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
 • zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch,
 • zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke,
 • zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok),
 • vyhláška 30/2020 Z. z. o dopravnom značení.

Stručná charakteristika:

 • zabezpečuje a zodpovedá za metodickú a analytickú činnosť v oblasti objasňovania priestupkov na úrovni samosprávy.
 • vykonáva ucelené legislatívne práce a metodickú činnosť v oblasti správnych deliktov a správneho konania a samostatnú odbornú činnosť na úseku objektívnej zodpovednosti. Ako správny orgán vydáva rozkazy a koná po podaní odporu.
 • spolupracuje s orgánmi štátnej správy, najmä Okresným úradom v Žiline, orgánmi PZ a Mestom Žilina vo veciach objasňovania a riešenia priestupkov a správnych deliktov.
 • plní ďalšie úlohy podľa pokynov priameho nadriadeného zamestnanca, ako aj úlohy vyplývajúce najmä z interných predpisov, zákona o obecnej polícii, zákona o výkone práce vo verejnom záujme, Zákonníka práce a pod.
 • práca je spojená so zodpovednosťou za vlastné rozhodnutia a výsledky práce.

Čo ponúkame:

 • základná mzda 1 240 € mesiac brutto s možnosťou osobného ohodnotenia až do výšky 15% v závislosti od plnenia požadovaných merateľných ukazovateľov (po skončení skúšobnej doby),
 • možnosť priznať 13. plat v závislosti od plnenia strategických cieľov mesta a možnosť vyplatenia mimoriadnych odmien,
 • nárok na dovolenku 5 dní nad rámec Zákonníka práce,
 • stravovacie poukážky v EF alebo finančný príspevok na stravovanie hradený nad rámec zákona,
 • zamestnanecké benefity (príspevok na regeneráciu pracovnej sily, voľný vstup na mestskú plaváreň, zvýhodnená MHD, zvýhodnené vstupy do mestského divadla, služobný telefón, osobitné sociálne poistenie príslušníkov obecnej polície).

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť elektronickou formou do 19.11.2023 na e-mail: nabor@mpza.sk , alebo poštou na adresu Mestská polícia Žilina, Hollého 11, 01001 Žilina.

Výberový pohovor sa uskutoční 21.11.2023 o 08:00 hod. v budove MP Žilina na Hollého ul. č. 11.

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané. Bližšie informácie o Vašich právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.