Oznamy mesta

Voľné pracovné miesto – Knihovník / knihovníčka

Organizácia
Mestská knižnica Žilina

Mestská knižnica Žilina vyhlasuje výberové konanie na 1 voľné pracovné miesto – Knihovník / knihovníčka

Mestská knižnica Žilina, Ul. Sv. Cyrila a Metoda 1, 010 08 Žilina

oznamuje 1 voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým konaním na pozíciu:

Knihovník / knihovníčka

Predpokladaný termín nástupu: ihneď

Úväzok: 1, t. j. 37,5 hod týždenne

Základné požiadavky:

 • úplné stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou,
 • prax v oblasti knihovníctva vítaná,
 • práca s knižnično-informačným systémom Clavius / Tritius výhodou,
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • znalosť práce s PC (internet, Word, Excel),
 • flexibilita, kreativita, komunikatívnosť, zodpovednosť, príjemné vystupovanie,
 • bezúhonnosť.

Stručná charakteristika náplne pracovnej pozície:

 • vykonávanie knižnično-informačných činností, poskytovanie výpožičných služieb,
 • poskytovanie konzultácií a poradenských služieb,
 • práca s informačnými databázami,
 • príprava a realizácia kultúrno-výchovných podujatí pre deti, mládež a dospelých.

Mzdové podmienky:

 • mzda zamestnanca je stanovená v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s nariadením vlády SR č. 341/2004 Z. z. ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov,
 • platová trieda: 5,
 • stupeň platovej triedy bude závisieť od dĺžky dosiahnutej praxe.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o účasť vo výberovom konaní s uvedením názvu pozície a s kontaktnými údajmi,
 • stručný osobný a profesijný životopis,
 • kópia dokladov o najvyššie dosiahnutom vzdelaní,
 • k žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového konania. Po uplynutí tejto doby budú vaše osobné údaje vymazané.

Bližšie informácie o Vašich právach ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.mkzilina.sk  v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť poštou alebo osobne na adresu:

Mestská knižnica Žilina

Ul. Sv. Cyrila a Metoda 1

010 08 Žilina

alebo elektronickou poštou na adresu: riaditel@mkzilina.sk

Na obálku uveďte: „Výberové konanie na pozíciu Knihovník/knihovníčka“

Žiadosť je potrebné doručiť najneskôr do 04.09.2023.