Oznamy mesta

Pravidelné preskúšanie prevádzkyschopnosti systému varovania obyvateľstva

Dňa 10. októbra 2023 o 12,00 hodine bude vykonané preskúšanie prevádzkyschopnosti systému varovania obyvateľstva dvojminútovým stálym tónomelektromotorických sirén“. Žiadame Vás o zabezpečenie preskúšania miestne ovládaných elektromotorických sirén. Na termín skúšky upozornite  osoby zodpovedné za jej vykonanie.

Ďalej Vás žiadame, aby ste prostredníctvom miestnych informačných prostriedkov zabezpečili informovanie obyvateľstva o vykonávanej skúške. Oznam o preskúšaní sirén v rozhlase a televízii zabezpečí Sekcia  krízového riadenia MV SR.

Výsledok preskúšania sirény nahláste ihneď na odbor krízového riadenia Okresného úradu Žilina  telefonicky na číslo telefónu: 041/5117 553, alebo e-mailom na adresu: jaroslav.suchoparek@minv.sk

 

S úctou

JUDr. Miroslava Staníková v. r.
vedúca odboru