Oznamy mesta

Oznámenie o priamom predaji sortimentov surového dreva

20124/2023-157149/2023-OSVPaŽP

podľa    zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle  Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta  Žilina   

Mesto Žilina, so sídlom Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, IČO 00 321 796, zverejňuje oznámenie o priamom  predaji  svojho majetku.

Uznesením mestského zastupiteľstva mesta Žilina č. 313/2023 zo dňa 06.10.2023 o schválení prebytočnosti majetku mesta – sortimentov surového dreva  a  schválením zámeru predaja dreva, č.j. 20124/2023-157127/2023-OSVPaŽP-Cis  primátor Mgr. Peter Fiabáne rozhodol o zámere predať hnuteľný majetok – kalamitné  drevo z Lesoparku Chrasť, podľa   zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov priamym predajom, najmenej za cenu určenú na základe znaleckého posudku.

Predmet predaja :

 • Sortimenty surového dreva ihličnaté – smrek – guľatina III.C,  vláknina V,  palivo VI,  spolu  20 m3 v hodnote 20.485,68 €. Kúpna cena bude navýšená o cenu vypracovania ZP 09/2023  vo výške 150.-€. Výška kúpnej ceny nesmie byť nižšia ako   20.635,68 €.

 

Kontaktná osoba na bližšie informácie:

Ing. Marian Cisarik, 041 – 7063230, email: marian.cisarik@zilina.sk

Podmienky priameho predaja:

 1. Cena určená na základe znaleckého posudku podľa sortimentov :
 • IPV výrezy kvality IIIC/ihličnaté sm 81 m3,
 • vlákninové drevo ihličnaté sm 359.43 m3,
 • palivové drevo ihličnaté sm 121.97 m3.

  Predaj dreva z lokality odvozné miesto: Žilina Lesopark Chrasť. Sortimenty ponúkaného dreva budú záujemcom na ohliadku k dispozícii po dohode s kontaktnou osobou.

  Záujemca predloží písomne cenovú  ponuku na nákup drevnej hmoty,  obsahujúcu  navrhovanú  cenu  bez DPH  v  €  za predmet predaja.  Mesto nie je  platca DPH.

  Záujemca predloží písomne cenovú  ponuku v € bez DPH na nákup drevnej hmoty v celkovom množstve 514,20 m3. Mesto nie je  platca DPH.

 

 1. Lehota na doručenie cenových ponúk pre záujemcov:    do   11.2023,    vrátane (rozhodujúci je dátum doručenia návrhu vyhlasovateľovi).
 2. Spôsob podávania návrhov: poštou alebo osobne do podateľne na adresu: Mestský úrad v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 v zalepenej obálke s heslom : „Priamy predaj – sortimenty surového dreva – neotvárať“.
 3. Ponuka záujemcu musí obsahovať: jednoznačnú identifikáciu záujemcu, záväzný návrh kúpnej ceny, pričom minimálna výška kúpnej ceny akceptovanej zo strany Mesta Žilina bude cena stanovená znaleckým posudkom 20.485,68 €, navýšená o cenu 150.-€ za vypracovanie ZP. Minimálna kúpna   cena  je 20.635,68 €.
 4. Vyhlasovateľ je oprávnený zmeniť alebo zrušiť podmienky predaj, prípadne odmietnuť všetky predložené ponuky.
 5. Pri vyhodnocovaní predložených ponúk bude rozhodujúcim kritériom navrhovaná výška kúpnej ceny dreva za všetky sortimenty spolu, po prepočítaní podľa jednotlivých kvalitatívnych tried.
 6. Podmienkou predaja dreva pre úspešného záujemcu je uhradenie  všetkých záväzkov  voči Mestu Žilina po lehote splatnosti voči Mestu Žilina.
 7. Záujemca sa zaväzuje akceptovať dohodnuté podmienky (najmä:  predmet kúpy, výška kúpnej ceny, navýšenie o cenu vypracovania  ZP a lehota jej splatnosti atď.). Kúpnu cenu uhradí víťazný uchádzač podľa vystavených odberateľských faktúr.
 8. V prípade, že víťazný záujemca nevstúpi do právneho vzťahu  s vyhlasovateľom, vyhlasovateľ bude rokovať s ďalším záujemcom v poradí, v akom boli ponuky vyhodnotené.