Oznamy mesta

Mesto Žilina vyhlasuje výberové konanie – VEDÚCI/VEDÚCA ODBORU

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1,011 31 Žilina

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta

Odbor školstva, mládeže a športu  –  VEDÚCI/VEDÚCA ODBORU

Predpokladaný termín nástupu:        jún – júl  2023

Základné požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa pedagogického zamerania,
 • prax min. 6 rokov v oblasti v oblasti školstva, mládeže a športu, príp. iných relevantných odboroch súvisiacich s náplňou činnosti odboru,
 • minimálna prax v pedagogickej činnosti 5 rokov,
 • 5 rokov praxe v riadiacej pozícií,
 • prehľad a znalosť legislatívy upravujúcej oblasť samosprávy a školstva, najmä zákony č. 369/1990 Zb., 596/2003 Z. z., 597/2003 Z. z. 245/2008 Z. z.,
 • znalosť práce s PC (MS Office, MS Outlook, internet),
 • znalosť anglického jazyka vítaná,
 • vysoké pracovné nasadenie, organizačné a komunikačné zručnosti zodpovednosť, samostatnosť, lojálnosť, flexibilita, schopnosť koncepčného riešenia problémov,
 • schopnosť práce v záťažových situáciách, schopnosť teamovej práce,
 • vodičský preukaz sk. B,
 • bezúhonnosť.

Stručná charakteristika pracovnej činnosti:

Odbor školstva, mládeže a športu je organizačný útvar, do kompetencie ktorého patrí najmä príprava všeobecne záväzných nariadení mesta v zmysle platnej legislatívy, sumarizovanie požiadaviek na rozpočet základných, materských, základných umeleckých škôl a školských zariadení, ktorých je mesto zriaďovateľom, vytváranie podmienok na rozvoj mládežníckych aktivít v meste a na rozvoj vzdelávacích aktivít zameraných na občanov mesta, príprava podkladov na pracovné stretnutia s riaditeľmi škôl a školských zariadení, vytváranie podmienok na rozvoj telovýchovných a športových aktivít v meste, spolupráca so školami a školskými zariadeniami v oblasti telovýchovných a športových aktivít a pod..

Zodpovednosť vedúceho odboru bude najmä:

 • riadenie, koordinovanie a zabezpečenie plynulej pracovnej činnosti odboru školstva, mládeže a športu,
 • koordinácia činností referátov zodpovedných za jednotlivé kompetencie patriace do pôsobnosti odboru,
 • príprava koncepcií spadajúcich do pôsobnosti odboru a ich realizácia,
 • spracovávanie podkladov a výstupov v rámci kompetencie pre potreby vedenia mestského úradu a mesta,
 • zodpovednosť za správnu aplikáciu právnych a ostatných predpisov, ako i všeobecne záväzných nariadení mesta, ktoré sa vzťahujú na vecnú pôsobnosť odboru,
 • sledovanie právnych noriem, ukladajúcich mestu oprávnenia a povinnosti,
 • predkladanie návrhov materiálov na rokovanie komisií mestského zastupiteľstva a mestského zastupiteľstva, návrhy interných noriem mesta a všeobecne záväzných nariadení v rámci vecnej pôsobnosti odboru,

Čo ponúkame:

 • základná mzda 2 300 EUR/mesiac brutto s možnosťou osobného ohodnotenia (po ukončení skúšobnej doby) až do výšky 10 % v závislosti od plnenia požadovaných merateľných ukazovateľov. (Spolu mesačná mzda až do výšky 2 530 EUR/mesiac brutto.),
 • možnosť priznať 13. plat v závislosti od plnenia strategických cieľov mesta a možnosť vyplatenia mimoriadnych odmien,
 • flexibilný pracovný čas,
 • nárok na dovolenku 5 dní nad rámec Zákonníka práce,
 • stravovacie poukážky v elektronickej forme alebo finančný príspevok na stravovanie nad rámec zákona,
 • zamestnanecké benefity (príspevok na regeneráciu pracovnej sily, voľný vstup na mestskú plaváreň, zvýhodnené vstupy do mestského divadla).

 

Doklady potrebné k žiadosti o účasť na výberovom konaní:

 • žiadosť o účasť vo výberovom konaní s kontaktnými údajmi,
 • úradne osvedčená fotokópia dokladu o najvyššie dosiahnutom vzdelaní,
 • stručný osobný a profesijný životopis potvrdzujúci požadovaný rozsah odbornej praxe,
 • návrh Koncepcie rozvoja školstva (stručný návrh v bodoch a návrh postupu jej zavedenia),
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • k žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov poskytnutých pre potreby výberového konania v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané. Bližšie informácie o právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.

 

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť:

 • elektronickou poštou na adresu: zamestnanie@zilina.sk
 • poštou alebo osobne v zalepenej obálke do Podateľne MsÚ, adresa: Mestský úradu v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina

Na obálku uveďte: „Výberové konanie na vedúceho odboru školstva,  mládeže a športu.“ – NEOTVÁRAŤ.

Žiadosť s ostatnými požadovanými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr do 13.06.2023 (vrátane). Termín ústneho pohovoru bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený emailom.