Oznamy mesta

Mesto Žilina vyhlasuje výberové konanie – SMART INŽINIER MESTA

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1,011 31 Žilina

vyhlasuje výberové konanie na voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým konaním:

Kancelária primátora a prednostu – SMART  INŽINIER  MESTA

Predpokladaný termín nástupu: 01.04.2023

Základné požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa alebo I. stupňa so zameraním IKT/technické vzdelanie výhodou,
 • požadovaná prax: pri VŠ II. stupňa min. 5 rokov, pri VŠ I. stupňa min. 6 rokov,
 • prax v oblasti strategického riadenia, SMART agendy minimálne 2 roky,
 • znalosť legislatívy a aktuálnych SMART trendov,
 • prax v riadiacich pozíciách,
 • práca s Microsoft Office (Word, Excel, Outlook),
 • vodičský preukaz skupiny „B“,
 • znalosť anglického jazyka – úroveň pokročilý,
 • samostatnosť, dôslednosť, zodpovednosť, zmysel pre tímovú prácu, schopnosť rýchlej orientácie v problematike,
 • tvorivosť, komunikatívnosť, flexibilita,
 • bezúhonnosť.

Stručná charakteristika pracovnej činnosti na pracovnej pozícii SMART inžinier mesta:

 • Komunikuje s externým prostredím zameraným na SMART riešenia (súkromné spoločnosti, neziskové organizácie, SMART špecialisti, akademická sféra).
 • Koordinuje účasť relevantných odborných partnerov na SMART fungovaní a rozvoji mesta.
 • Komunikuje s obcami v okolí mesta v rámci zadefinovaného územia mestského rozvoja Žilina s cieľom vytvorenia synergie SMART mestského regiónu.
 • Komunikuje s obdobnými SMART zamestnancami samospráv a samosprávnych združení.
 • Zastupuje mesto na rokovaniach Smart Cities klubu a iných organizácií so zameraním na SMART a inovatívne riešenia.
 • Je zodpovedný za aktualizáciu auditu Smart City, návrh koncepcie mesta v oblasti Smart City, navrhuje aktualizáciu relevantných častí PHSR obcí UMR Žilina v súčinnosti s oddelením projektov EÚ a aktualizáciu investičných a strategických dokumentov mesta.
 • V súčinnosti s oddelením projektov EÚ vyhľadáva činnosti a konzultuje možnosti financovania investičných a neinvestičných projektov zo zahraničných zdrojov, domácich dotačných a úverových zdrojov.
 • Koordinuje činnosť útvarov mesta smerom k zefektívneniu fungovania úradu, tak, aby napomáhali realizácii inovatívnych SMART projektov mesta.
 • Navrhuje úpravy interných procesov, zmeny interných pracovných pozícii s cieľom modernizácie a zefektívnenia fungovania úradu v súlade s digitalizáciou procesov a fungovania úradu.
 • Spolupracuje na riešeniach e-government na úrovni mesta.
 • V súčinnosti s oddelením projektov EÚ zisťuje možnosti zapájania sa do medzinárodných projektov. Je súčasťou projektového tímu a zodpovedá v projekte za procesy SMART agendy.
 • Podieľa sa príprave verejných obstarávaní, pri procesoch vo verejnom obstarávaní a pri realizácii zákaziek v oblasti SMART projektov.
 • Spolupracuje s oddelením informatiky na efektívnom využívaní mestského HW a SW, logickom a spoľahlivom prepojení IoT prvkov.
 • Je súčasťou projektových tímov, kde zodpovedá za procesy SMART agendy.
 • Prezentuje riešenia mesta pri odborných konferenciách.
 • Popularizuje mestské riešenia vo vzťahu k obyvateľom mesta – prezentácia a propagácia.
 • Zúčastňuje sa školení v rámci SMART City akadémie a iných inovatívnych združení zameraných na vzdelávanie SMART City inžinierov.
 • Navrhuje vedeniu mesta a mestskému zastupiteľstvu oblasti inovácii a SMART riešení, ktorým by bolo potrebné venovať pozornosť.

Čo ponúkame:

 • základná mzda 1 500 EUR/mesiac brutto a osobné ohodnotenie (po ukončení skúšobnej doby) až do výšky 20 % v závislosti od plnenia požadovaných merateľných ukazovateľov. (Spolu mesačná mzda až do výšky 1 800 EUR/mesiac brutto.),
 • možnosť priznať 13. plat v závislosti od plnenia strategických cieľov mesta a možnosť vyplatenia mimoriadnych odmien,
 • flexibilný pracovný čas,
 • nárok na dovolenku 5 dní nad rámec Zákonníka práce,
 • zamestnanecké benefity (príspevok na regeneráciu pracovnej sily, voľný vstup na mestskú plaváreň, zvýhodnené vstupy do mestského divadla).

Žiadosť spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 26.02.2023 na adresu:
Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31  Žilina 

alebo e-mail: zamestnanie@zilina.sk

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.

Bližšie informácie o právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.