Oznamy mesta

Mesto Žilina vyhlasuje výberové konanie – ENERGETIK MESTA

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1,011 31 Žilina

vyhlasuje výberové konanie na voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým konaním:

Kancelária primátora a prednostu – ENERGETIK MESTA

Predpokladaný termín nástupu:         01.03.2023

Základné požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa alebo I. stupňa v odbore energetika, elektro-energetika, elektrotechnika, stavebníctvo, strojárstvo,
 • prax v oblasti energetiky: pri VŠ II. stupňa min. 5 rokov, pri VŠ I. stupňa min. 6 rokov,
 • znalosť legislatívy v oblasti energetiky a energetických vyhlášok,
 • znalosť právnych predpisov a technických noriem v predmetnej oblasti,
 • prax v riadiacich pozíciách,
 • vedenie projektových tímov,
 • riadenie projektov zameraných na oblasť energetiky,
 • práca s Microsoft Office (Word, Excel, Outlook),
 • vodičský preukaz skupiny „B“,
 • samostatnosť, dôslednosť, zodpovednosť, zmysel pre tímovú prácu, schopnosť rýchlej orientácie v problematike,
 • tvorivosť, komunikatívnosť, flexibilita,
 • bezúhonnosť.

Stručná charakteristika pracovnej činnosti na pracovnej pozícii Energetik mesta:

 • Zabezpečuje koncepčnú, koordinačnú a metodickú činnosť v oblasti energetiky.
 • Spracováva systém Centrálneho systému monitorovania spotreby energií mesta z pozície administrátora. Bilancuje, analyzuje a sleduje energetickú situáciu v objektoch mesta, navrhuje opatrenia na zníženie energetickej náročnosti objektov.
 • Zabezpečuje a aktualizuje strategické dokumenty mesta v oblasti energetiky, zabezpečuje realizáciu koncepcie mesta v oblasti energetiky, presadzuje princípy politiky smart city v komponente energetiky.
 • Plní povinnosti mesta v súlade s platnou legislatívou v oblasti energetiky.
 • Koordinuje správu objektov z pohľadu energetickej náročnosti.
 • Navrhuje, zabezpečuje realizáciu a vyhodnocuje efektívne opatrenia v oblasti energetiky a energetických úspor.
 • Zabezpečuje energetické audity a certifikáty pre nehnuteľnosti mesta a spoločnosti s majetkovou účasťou mesta.
 • Zabezpečuje podklady pre obchodné verejné súťaže týkajúce sa najmä energetiky, energetických auditov objektov a budov vo vlastníctve mesta a s tým súvisiace činnosti.
 • Vydáva stanoviská k projektom mesta, týkajúce sa energetiky a efektívneho nakladania s energiami.
 • Zastupuje mesto v odborných komisiách, koordinácia pri kontrolných dňoch, preberacích a kolaudačných konaniach na investičných akciách a projektoch vo veciach zmluvných a technických.
 • Zabezpečuje výber dodávateľov jednotlivých energií pre mestský úrad a spoločnosti s majetkovou účasťou mesta. Ďalej sa zúčastňuje na príprave podkladov pre verejné obstarávanie na dodávky energií pre odberné miesta mesta.
 • Komplexne zabezpečuje zmluvné vzťahy na dodávku energií pre objekty vo vlastníctve mesta.
 • Zabezpečuje spracovanie správ a štatistických zisťovaní v súlade s platnou legislatívou.
 • Sleduje vývoj trhu v oblasti energetiky a informuje o nových riešeniach vedenie mesta a zástupcov organizácií zriadených alebo založených mestom, poskytuje poradenskú činnosť pri riešení otázok súvisiacich s oblasťou energetiky.
 • Spolupracuje na tvorbe a implementácii projektov v oblasti energetiky.

 

Čo ponúkame:

 • základná mzda 1 500 EUR/mesiac brutto a osobné ohodnotenie (po ukončení skúšobnej doby) až do výšky 20 % v závislosti od plnenia požadovaných merateľných ukazovateľov. (Spolu mesačná mzda až do výšky 1 800 EUR/mesiac brutto.),
 • možnosť priznať 13. plat v závislosti od plnenia strategických cieľov mesta a možnosť vyplatenia mimoriadnych odmien,
 • flexibilný pracovný čas,
 • nárok na dovolenku 5 dní nad rámec Zákonníka práce,
 • zamestnanecké benefity (príspevok na regeneráciu pracovnej sily, voľný vstup na mestskú plaváreň, zvýhodnené vstupy do mestského divadla).

Žiadosť spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 15.02.2023 na adresu:
Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31  Žilina 

alebo e-mail: zamestnanie@zilina.sk

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.

Bližšie informácie o právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.