Oznamy mesta

Mesto Žilina vyhlasuje výberové konanie – Člen predstavenstva

Organizácia
Žilinské komunikácie, a. s.

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina ako akcionár spoločnosti Žilinské komunikácie, a.s. so sídlom Vysokoškolákov 2, 010 08 Žilina, vyhlasuje výberové konanie na pozíciu:

Člen predstavenstva spoločnosti Žilinské komunikácie, a.s.

Kvalifikačné predpoklady:

 • VŠ vzdelanie II. stupňa,
 • skúsenosť s riadením obchodnej spoločnosti v dĺžke trvania min. 2 roky v segmente výstavby, údržby, správy alebo rekonštrukcií komunikácií,
 • ekonomické znalosti potrebné pre riadne vedenie obchodnej spoločnosti (tvorba rozpočtu, ekonomické riadenie – riadenie nákladov, kontrolling),
 • znalosť podnikateľského prostredia v segmente,
 • znalosť práce s PC (internet, MS Office, MS Outlook),
 • flexibilita, schopnosť viesť tím ľudí, komunikačné zručnosti, kreativita,
 • bezúhonnosť,

Doklady potrebné pre účasť na výberovom konaní:

 • žiadosť o účasť vo výberovom konaní s kontaktnými údajmi,
 • overené doklady o vzdelaní,
 • stručný osobný a profesijný životopis potvrdzujúci požadovaný rozsah odbornej praxe,
 • návrh stratégie rozvoja spoločnosti (rozsah cca 2 strany A4),
 • k žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov poskytnutých pre potreby výberového konania v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané. Bližšie informácie o právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.

Predpokladaný termín nástupu do funkcie:  august 2023.

Odmena člena predstavenstva bude poskytovaná na základe zmluvy o výkone funkcie podľa Obchodného zákonníka vo výške 400 EUR mesačne.

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť:

 • elektronickou poštou na adresu: zamestnanie@zilina.sk
 • poštou alebo osobne v zalepenej obálke do podateľne MsÚ, adresa: Mestský úradu v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina

Na obálku uveďte: „Výberové konanie na člena predstavenstva spoločnosti Žilinské komunikácie, a.s.“ – NEOTVÁRAŤ.

Žiadosť je potrebné doručiť najneskôr do 31.03.2023 (vrátane).

Termín ústneho pohovoru bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený emailom.