Oznamy mesta

Mesto Žilina vo vzťahu k predaju zverejňuje nasledovné informácie

Predmet prevodu: pozemky v katastrálnom území Žilina:

  • parc. č.  KN-C 5882/6, zast. plocha a nádvorie o výmere 148 m2
  • parc. č.  KN-C 4555/19, záhrada o výmere 78 m2
  • parc. č.  KN-C 5881/3, zast. plocha a nádvorie o výmere 37 m2
  • parc. č.  KN-C 5881/8, zast. plocha a nádvorie o výmere 55 m2
  • parc. č.  KN-C 5881/7, zast. plocha a nádvorie o výmere 13 m2
  • parc. č.  KN-C 5881/4, zast. plocha a nádvorie o výmere 28 m2

Právny titul: Kúpna zmluva, zmluva o zriadení vecného bremena a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 708/2022

Prevod vlastníctva: 13.12.2022, číslo vkladu: V 11831/2022, nadobúdateľ: TnC VI, s.r.o., so sídlom: Poštová 1, 010 08 Žilina, IČO: 53 830 148, v podiele 1/1.