Oznamy mesta

Mesto Žilina vo vzťahu k predaju zverejňuje nasledovné informácie

  • predmet prevodu :  pozemok v kat. území Žilina, parc. č. KN-C 2439/8, zast. pl. a nádvorie o výmere 20 m2
  • právny titul :  kúpna zmluva č. 72/2023 (zverejnená v Centrálnom registri zmlúv)
  • prevod vlastníctva :  26.04.2023, číslo vkladu: V 2394/2023, nadobúdateľ : Ivan Petráš, bytom Hlboká cesta 1692/32 Žilina

 

  • predmet prevodu: pozemok v kat. území Zádubnie, parc. č. KN-C 1030/5, zast. pl. a nádvorie o výmere 16 m2
  • právny titul: kúpna zmluva 78/2023 (zverejnená v Centrálnom registri zmlúv)
  • prevod vlastníctva : 03.05.2023, číslo vkladu : V 2395/2023, nadobúdateľ : Elena Sýkorová, bytom Zádubanská 63/81 Žilina

 

  • predmet prevodu: pozemok  v kat. území Závodie, parc. č. KN-C 285/6, zast. pl. a nádvorie o výmere 2 m2
  • právny titul : kúpna zmluva 87/2023 (zverejnená v Centrálnom registri zmlúv)
  • prevod vlastníctva : 03.05.2023, číslo vkladu: V 2393/2023, nadobúdateľ : Miroslav Čieško MBA, bytom B.S.Timravy 948/2 Žilina