Oznamy mesta

Mesto Žilina vo vzťahu k predaju zverejňuje nasledovné informácie

  • Predmet prevodu: pozemok parc.č.KN -C 1248/39, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2 v kat. území Žilina
  • Právny titul :  kúpna zmluva 73/2023 (zverejnená v Centrálnom registri zmlúv)
  • Prevod vlastníctva : 19.05.2023, číslo vkladu : V 2829/2023, nadobúdateľ : Ing. Miroslav Schwab, bytom Pionierska 981/5, Považská Bystrica 017 01
  • Predmet prevodu : pozemok parc.č.KN-C 1370/5, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 13 m2 v kat. území Trnové
  • Právny titul : kúpna zmluva 138/2023 (zverejnená v Centrálnom registri zmlúv)
  • Prevod vlastníctva : 19.05.2023, číslo vkladu : V 2903/2023, nadobúdateľ : Peter Paur a Alexandra Paurová, obaja bytom Na Bárek 1470/2  Žilina