Oznamy mesta

Mesto Žilina vo vzťahu k predaju zverejňuje nasledovné informácie

Predmet prevodu :

Pozemok KN-C parc. č. 6561/9, ostat. pl. o výmere 156 m2 v kat. území Žilina sa prevádza do vlastníctva mesta Žilina v podiele 1/1-na

Pozemok KN-C parc. č. 4955/79, lesný pozemok o výmere 497 m2  v kat. území Žilina sa prevádza do vlastníctva Žilinskej univerzity v Žiline,

IČO: 00 397 563 v podiele 1/1-na

Právny titul : Zámenná zmluva č. 705/2023, zverejnená v Centrálnom registri zmlúv

Prevod vlastníctva : 28.09.2023, číslo vkladu : V 5735/2023