Oznamy mesta

Mesto Žilina vo vzťahu k predaju zverejňuje nasledovné informácie

Predmet prevodu : pozemok v kat. území Budatín, parc.č.KN-C 723/1, orná pôda o výmere 343 m2

Právny titul : KZ 728/2023 (zverejnená v Centrálnom registri zmlúv)

Prevod vlastníctva : 18.10.2023, číslo vkladu : V 7003/2023, nadobúdatelia :  Ing. Peter Klopan s manž. Martou Klopanovou, obaja bytom Cesta k vodojemu 474/32 Žilina v podiele 1/1-na.