Oznamy mesta

Mesto Žilina vo vzťahu k predaju zverejňuje nasledovné informácie

Predmet prevodu :

Pozemok KN-C parc. č. 1887/6, zast. pl. a nádv. o výmere 56 m2 v kat. úz. Závodie sa prevádza do vlastníctva mesta Žilina

Pozemky KN-C parc. č.  1472/983, zast. pl. a nádv. o výmere 101 m2 a 1472/984, zast. pl. a nádv. o výmere 5 m2  v kat. úz. Závodie

sa prevádzajú do vlastníctva Ing. Stanislav Haviar, bytom Horná 1003/101 Žilina.

Právny titul :  Zámenná zmluva 763/2023, zverejnená v Centrálnom registri zmlúv

Prevod vlastníctva : dňa 19.10.2023, číslo vkladu : V 7002/2023


Predmet prevodu :  stavba GARÁŽ súp. č. 199 postavená na pozemku KN-C 2424/8, zast. pl. a nádvo o výmere 18 m2

Právny titul :  Kúpna zmluva Z356/2023, zverejnená v Centrálnom registri zmlúv

Prevod vlastníctva : dňa 06.10.2023, číslo vkladu : V 6746/2023, nadobúdateľ : Ing. Michal Derkits, bytom Predmestská 1352/59 Žilina.