Oznamy mesta

Mesto Žilina vo vzťahu k predaju zverejňuje nasledovné informácie

  • Predmet prevodu:
    pozemky v kat. území Budatín:  parc.č.KN-C 156/1, zast. pl. a nádv. o výmere 114 m2  a parc.č.KN-C 156/4, zast. pl. a nádv. o výmere 113m2
    Stavba-Dom č. sup. 327 postavený na pozemku parc.č.KN-C  156/1, zast. pl. a nádvorie o výmere 114 m2
  • Právny titul: Kúpna zmluva č. Z366/2023 (zverejnená v Centrálnom registri zmlúv)
  • Prevod vlastníctva: 09.11.2023 , číslo vkladu: V 7574/2023, nadobúdateľ: Ing. Ivan Mikulík, bytom Moyzesova 971/2 Žilina