Oznamy mesta

Mesto Žilina oznamuje voľné pracovné miesto – Vedúci oddelenia výkonu služby

Organizácia
Mestská polícia Žilina

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina

oznamuje 1 voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom:

Vedúci oddelenia výkonu služby

Miesto výkonu práce:
Mestská polícia Žilina, Hollého 11, 01001 Žilina

Predpokladaný termín nástupu 01.08.2023 alebo dohodou

Základné požiadavky:

 • úplné stredné vzdelanie a min. 10 rokov odbornej praxe – obecná/mestská polícia, Policajný zbor, vysokoškolské vzdelanie vítané,
 • prax v riadení zamestnancov vítaná,
 • znalosť zákonov a legislatívy v rozsahu pôsobnosti obecnej/mestskej polície, územnej samosprávy,
 • pokročilá znalosť práce s PC (internet, Word, Excel, PowerPoint),
 • vodičský preukaz skupiny B
 • schopnosť práce pod tlakom,
 • dôslednosť, precíznosť, komunikatívnosť, zodpovednosť, flexibilita, kreativita,
 • bezúhonnosť.

Vyžaduje sa znalosť:

 • zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce,
 • zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii,
 • zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
 • zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch,
 • zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke,
 • zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

Stručná charakteristika:

 • plánovanie personálneho zabezpečenia výkonu služby,
 • vedenie evidencie dochádzky v rámci personálnej pôsobnosti,
 • určovanie konkrétnych úloh podriadeným zamestnancom s následnou kontrolou,
 • kontrolná činnosť priebehu pracovnej zmeny a dodržiavania pracovnej disciplíny podriadených zamestnancov,
 • zodpovednosť za správnu aplikáciu právnych a ostatných predpisov, VZN, ktoré sa vzťahujú na vecnú pôsobnosť riadeného oddelenia.

Čo ponúkame:

 • 1600 EUR mesiac brutto s možnosťou osobného ohodnotenia až do výšky 15% v závislosti od plnenia požadovaných merateľných ukazovateľov (po ukončení skúšobnej doby),
 • plat v závislosti od plnenia strategických cieľov mesta, možnosť získania mimoriadnych odmien,
 • nárok na dovolenku 5 dní nad rámec Zákonníka práce,
 • stravné lístky hradené nad rámec zákona,
 • zamestnanecké benefity (príspevok na regeneráciu pracovnej sily, voľný vstup na mestskú plaváreň, MHD, zvýhodnené vstupy do mestského divadla, služobný telefón, osobitné sociálne poistenie príslušníkov obecnej polície).

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť elektronickou formou do 30.06.2023 e-mail: nabor@mpza.sk.

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.

Bližšie informácie o Vašich právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.