Oznamy mesta

Mesto Žilina oznamuje voľné pracovné miesto – Vedúci oddelenia dopravy

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina oznamuje voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom na pozíciu:

Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia – Vedúci oddelenia dopravy

Predpokladaný termín nástupu: ihneď

Základné požiadavky:

 • VŠ vzdelanie I. stupňa a 6 rokov praxe alebo VŠ vzdelanie II. stupňa a 5 rokov praxe,
 • prax v riadení zamestnancov výhodou,
 • prax v oblasti dopravy alebo iných relevantných odboroch súvisiacich s náplňou činnosti oddelenia,
 • prehľad a orientácia v súčasných trendoch v oblasti mestských projektov a mestského plánovania,
 • znalosť legislatívy upravujúcej oblasť cestnej dopravy (zákon č. 135/1961 o pozemných komunikáciách, zákon č. 8/2009 o cestnej premávke, zákon č. 56/2012 o cestnej doprave)
 • prax vo verejnej správe vítaná,
 • znalosť práce s PC (internet, MS Office, MS Outlook),
 • schopnosť práce v záťažových situáciách,
 • flexibilita, kreativita, komunikatívnosť, zodpovednosť,
 • vodičský preukaz B, aktívny šofér,
 • bezúhonnosť.

Stručná charakteristika pracovnej činnosti:

Do kompetencie oddelenia dopravy patrí najmä správa a údržba miestnych komunikácií a ich príslušenstva, rozvoj dopravy a udržateľnej mestskej mobility, prenesený výkon štátnej správy na úseku dopravy, záber verejného priestranstva, povolenia na vjazd do pešej zóny a agenda detských ihrísk, športovísk a mestského mobiliáru.

Náplňou práce vedúceho/vedúcej oddelenia dopravy bude najmä:

 • vedenie oddelenia zodpovedného za komplexnú starostlivosť o miestne komunikácie a ich príslušenstvo (cestné hospodárstvo), detské ihriská, verejné exteriérové športové ihriská a mestský mobiliár (zastávky MHD, lavičky, fontány a pod.),
 • zabezpečovanie plnenia úloh v oblasti preneseného výkonu štátnej správy vo veciach miestnych a účelových komunikácií podľa cestného zákona a úloh mesta v oblasti dopravy podľa zákona o cestnej doprave,
 • posudzovanie, koordinovanie a usmerňovanie investičnej činnosti na území mesta v oblasti dopravy, ihrísk a mobiliáru,
 • zabezpečovanie a koordinácia koncepcie rozvoja dopravy,
 • koordinácia činností v rámci agend patriacich do pôsobnosti oddelenia,
 • spracovávanie podkladov a výstupov v rámci kompetencie pre potreby vedúceho odboru,
 • sledovanie plnenia činností a zmlúv na oddelení a iné.

Čo ponúkame:

 • základná mzda od 1 300 EUR/mesiac brutto a osobné ohodnotenie (po ukončení skúšobnej doby) až do výšky 20 % v závislosti od plnenia požadovaných merateľných ukazovateľov. (Spolu mesačná mzda od výšky 1 560 EUR/ mesiac brutto.),
 • možnosť priznať 13. plat v závislosti od plnenia strategických cieľov mesta a možnosť vyplatenia mimoriadnych odmien,
 • nárok na dovolenku 5 dní nad rámec Zákonníka práce,
 • flexibilná pracovná doba,
 • zamestnanecké benefity (príspevok na regeneráciu pracovnej sily, voľný vstup na mestskú plaváreň, zvýhodnené vstupy do mestského divadla).

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 02.04.2023 na adresu:
Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31 Žilina

alebo e-mail: zamestnanie@zilina.sk

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.

Bližšie informácie o právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.